12. Jun 2012 12:10

Regulácia parkovania v centre sa spustí 1. júla

Na pracovnom stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva sa 6. júna 2012 prejednávali požiadavky obyvateľov k téme parkovania. Išlo o ďalšie zo stretnutí v rámci prípravy a spustenia spoplatneného systému parkovania v centrálnej zóne mesta Prievidza.

Konateľ spoločnosti UNIPA na úvod pripomenul hlavný dôvod spustenia regulácie parkovania. „Za posledných sedem rokov narástol počet vozidiel v okrese Prievidza z 35 637 vozidiel v roku 2003 na 55 999 v roku 2010, teda o takmer 60 %. Tisíce týchto vozidiel počas pracovných dní prichádzajú do centra mesta, kde dlhodobo parkujú. Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest,“ uviedol.

Pripravený systém má v prvom rade chrániť obyvateľov žijúcich v širšom centre od tejto nadmernej dopravnej záťaže. Zároveň ale nie je možné povedať, že súčasnú parkovaciu kapacitu nemôže využívať nikto okrem obyvateľov, jedná sa o verejný priestor. „Chceme predsa aby centrum zostalo centrom obchodného a spoločenského života v meste. Spoplatnenie zabezpečí vyššiu rotáciu vozidiel na parkovacích miestach. Sme presvedčení, že sa podstatne zníži motivácia návštevníkov centra parkovať pri obytných domoch, nakoľko dosiahnutím vyššej rotácie miest v samotnom centre sa zvýši pravdepodobnosť, že nájdu voľné miesto priamo tam. Ak by sme ale nezahrnuli do spoplatnenej zóny sídliská v dotyku s centrom, celodenné státie by sa automaticky presunulo tam,“ dodal Roman Bartoš, vedúci prevádzky parkovísk spoločnosti Unipa.

Parkovací systém vychádza zo skúseností v iných mestách, z ktorých sa chce Prievidza najmä poučiť. Celý systém tvorila akreditovaná spoločnosť zameriavajúca sa na systémy parkovania. Do systému neboli zakomponované žiadne neoverené riešenia, práve naopak – iba to čo už v iných podobne veľkých mestách funguje. Aj preto by zakomponovanie niektorých čiastkových požiadaviek obyvateľov mohlo systém podstatne zmeniť a znefunkčniť. Zakladali by možnosti rozsiahleho zneužívania, čo by v prvom rade postihlo obyvateľov širšieho centra, pretože parkovacie miesta, ktorých je málo by boli opäť využívané dlhodobým parkovaním automobilov, ktorých majitelia v širšom centre resp. ani v Prievidzi trvalo nebývajú.

Zaoberali sa petíciou

Na stretnutí boli následne postupne prejednávané konkrétne požiadavky obyvateľov. Primátorka mesta informovala o predloženej petícii obyvateľov. Podpisov na petícii je približne 1200. V súčasnosti prebieha ich kontrola. Obsahom petície je požiadavka vydať občanom –obyvateľom „centrálnej mestskej parkovacej zóny“ bezplatnú prenosnú „rezidentnú kartu – obyvateľ“ k parkovaniu osobného automobilu v počte 1 ks pre bytovú jednotku.

Poslanci sa zhodli na tom, že s vydávaním prenosných kariet sú v iných mestách negatívne skúsenosti. Bývajú zneužívané a zapožičiavané nerezidentom, takže po ich zavedení neprináša regulácia statickej dopravy želaný efekt. Vyhovením tejto požiadavky by teda mohol byť ohrozený celý systém a jeho dopad. Pokiaľ ide o vydávanie kariet s ročnou platnosťou na prvé auto v domácnosti, panovala všeobecná zhoda na tom, že poplatok 10 eur je symbolický, keďže ide mesačne o náklady 80 centov. V súčasnosti už bolo vydaných niekoľko sto rezidentských kariet, a aj preto sa na bezplatné vydávanie kariet pri spustení projektu neprejde.

Zatiaľ nebude vyhovené ani požiadavke, aby rezidentné karty boli prideľované na bytové jednotky a nie na majiteľa auta s trvalým pobytom v centrálnej zóne mesta. V prípade, že by bolo spustené prideľovanie kariet na bytové jednotky a nie na rezidentov a konkrétne motorové vozidlo, opäť by to bola príležitosť na čierne obchodovanie s parkovacími kartami, ktoré by malo dopad na regulačný dopad systému. Práve na tento problém najviac upozorňujú odborníci zo Slovenskej parkovacej asociácie.

Požiadavky rodičov žiakov aj zdravotne postihnutých

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žiadali o možnosť parkovať bezplatne kdekoľvek v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Takejto požiadavke však nie je reálne vyhovieť, keďže v okrese Prievidza ide o približne 3500 obyvateľov, ktorých by sa opatrenie týkalo. Zdravotne postihnutým budú k dispozícii vyhradené bezplatné miesta, ich počet bude dokonca zvýšený, oproti súčasnému stavu. Obyvatelia so značne obmedzenou mobilitou budú môcť aj naďalej získať trvalo pridelené parkovacie miesto pri svojom obydlí. Systém prideľovania týchto miest sa nemení.

Rodičia, ktorých deti navštevujú piaristickú školu, žiadali o vyriešenie krátkodobého parkovania vozidiel pri odvedení a vyzdvihnutí detí zo školy. Na tento účel je možné na parkovisku na ul. A. Hlinku využiť bezplatných 10 minút parkovania, no po vybudovaní pešej zóny považujú rodičia tento čas za veľmi krátky. UNIPA prisľúbila, že sa pokúsi nájsť kompromisné riešenie tým, že sa vo vybraných hodinách predĺži lehota bezplatného parkovania.

Vzniknú nové parkovacie miesta

Spolu so spustením spoplatneného parkovania v centre mesta pribudnú aj parkovacie miesta. Celá Šumperská ulica bude priechodná iba v jednom smere, čím sa vytvoria nové parkovacie plochy na krajnici. Taktiež v celej zóne bude osadené vodorovné dopravné značenie, parkovacie miesta budú vyznačené. Prax dopravného inžinierstva ukazuje, že takýmto opatrením sa zvýši kapacita parkovacích plôch v priemere o 10 % oproti parkovaniu bez vyznačených parkovacích miest, ako je tomu v súčasnosti.

Do budúcnosti sa počíta s tým, že výnos z vybratých poplatkov bude použitý prednostne na budovanie ďalších parkovacích miest. Spracovaná je už aj prvotná štúdia, na ktorej sú vytipované plochy v rámci širšieho centra, na ktorých je potenciál vybudovania niekoľko sto nových parkovacích miest.

Systém prehodnotia po pol roku

Výsledkom stretnutia je rozhodnutie poslancov systém spustiť k 1.7.2012 tak ako bolo deklarované a tak ako je navrhnutý. Zúčastnení poslanci sa zhodli na tom, že najväčšou výhodou systému je to, že bude plne v rukách mesta a nie externej súkromnej spoločnosti. Bude teda možné systém v prípade potreby upraviť a reflektovať na jeho prípadné nedostatky. Na stretnutí sa dohodlo, že po pol roku od spustenia systému bude vyhodnotené jeho fungovanie v praxi.

Napriek tomu, že systém je regulačným opatrením, ktoré sa spočiatku iba málokde stretáva s pochopením, je mesto Prievidza presvedčené, že obyvatelia po jeho spustení zaznamenajú rýchle a zásadné zlepšenie situácie nielen v statickej ale aj dynamickej doprave v centre mesta.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…