19. Sep 2012 5:41

Radnica mesta chce chrániť zodpovedných daňových poplatníkov

Podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov každý podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Prievidza na účel podnikania, je poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho povinnosťou je ohlásiť mestu do 30 dní od tejto skutočnosti údaje rozhodujúce pre vyrubenie poplatku.

Mesto Prievidza Všeobecne záväzným nariadením č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určilo sadzby poplatku a upravilo niektoré náležitosti vyberania a platenia poplatku.

Nesplnenia oznamovacej povinnosti je podľa § 154 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správnym deliktom s následkom uloženia pokuty podľa § 155 citovaného zákona vo výške od 5 € do 3 000 €.

Z vyššie uvedených dôvodov sa radnica mesta Prievidza rozhodla kontrolovať plnenie tejto povinnosti podnikateľskými subjektmi. Každý podnikateľ je povinný platiť poplatok za komunálny odpad aj za svojich zamestnancov a pre účely vyrubenia poplatku na príslušný kalendárny rok oznamovať mestu prípadné zmeny v počte zamestnancov (priemerný počet). Neplnenie tejto povinnosti znamená, že na výdavkoch, ktoré musí mesto vynaložiť na nakladanie s komunálnym odpadom sa podieľa nižší počet poplatníkov, čo má následne vplyv na výšku sadzieb poplatku a tým vyšší finančný dopad na poplatníkov, ktorí si svoje povinnosti plnia v súlade so zákonom. Mesto preto v súčinnosti s odborom živnostenského podnikania a sociálnou poisťovňou bude vykonávať kontrolu plnenia tejto povinnosti zo strany podnikateľských subjektov.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…