Názov: Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska

Zmluva: uzatvorená v roku 2018

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 732 733,82 € z čoho 696 097,13 je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 36 636,69 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na rekonštrukciu autobusovej stanice, predstaničného priestoru, rekonštrukciu a zvýšenie kapacít záchytného parkoviska v tesnej blízkosti integrovanej zastávky ako aj na zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných oznamovacích prostriedkov. Hlavným cieľom projektu je Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza. Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice a predstaničného priestoru časť MHD rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia. Súčasťou je aj výmena prvkov mobiliáru, autobusových prístreškov a osadenie LCD označníkov. V rámci projektu bude tiež vybudované nové verejné osvetlenie, vrátane nových rozvodov. Osvetlené budú aj priechody pre chodcov s prihliadnutím na bezbariérovosť. Súčasťou modernizácie autobusovej stanice je aj vybudovanie záchytného parkoviska v predstaničnom priestore. Tým sa zlepšia podmienky pre prichádzajúcich aj odchádzajúcich cestujúcich koľajovej dopravy, pre ktorých v súčasnosti chýbajú dostatočné parkovacie kapacity.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2020
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2021

Užitočné odkazy:

Informácia o projekte – Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Rekonštrukcia stanice MHD a výstavba parkoviska | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii