Názov: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi

Zmluva: uzatvorená v roku 2020

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: Celkové oprávnené výdavky projektu sú 60 573,74 EUR, z toho maximálna výška nenávratného finančného príspevku bude 57 545,05 EUR (85 % príspevok z EÚ/EFRR a 10 % príspevok zo štátneho rozpočtu SR). Zvyšná suma je hradená z rozpočtu mesta.

Stručný popis projektu: Mesto Prievidza získalo nenávratné finančné príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia IKT učební na ZŠ Rastislavova.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj IKT kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a úspešným uplatnením sa na trhu práce. Investície budú smerovať do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2021

Užitočné odkazy:

ZŠ Rastislavova získala pre zriadenie IKT učební finančné prostriedky z EÚ a z rozpočtu SR | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza