Názov: Zariadenie na spracovanie BRKO v meste Prievidza

Zmluva: po vyhodnotení projektu zo strany ministerstva

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 1 225 838,3 €, z čoho 1 164 546,38 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 61 291,92 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Projekt Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania BRKO. Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania BRKO v meste Prievidza vybudovaním nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad produkovaný na území mesta. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie nevyhnutne potrebných zariadení pre jeho prevádzku a zberovej techniky. Projekt v dôsledku pomoci poskytovanej podľa tejto schémy prispieva k napĺňaniu potrieb obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním a k celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia na miestnej úrovni.

Miesto realizácie: Prievidza

Užitočné odkazy:

56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Op-kzp