Názov: Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2022

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 282 538,94 € z čoho 268 411,99 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 14 126,95 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza, resp.:
Celkový rozpočet projektu: 330 306,41 €
Mestský park: 247 767,47 €
Mierové námestie: 82 538,94 €
Celkové oprávnené výdavky: 282 538,94 €
Mestský park: 200 000 €
Mierové námestie: 82 538,94 €
Požadovaná výška NFP: 268 411,99 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% – 14 126,95 €
Neoprávnené výdavky: 47 767,47 €

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je zrealizovanie dvoch vodozádržných opatrení v intraviláne meste Prievidza za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Konkrétne ide o výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody. Navrhované vodozádržné opatrenia sú umiestnené na Mierovom námestí a v Mestskom parku. Dotknuté parcely sú vo vlastníctve mesta. Predkladaný projekt si kladie za cieľ prispieť k riešeniu negatívnych dôsledkov klimatických zmien v meste Prievidza a k zmierňovaniu a minimalizovaniu nepriaznivých dôsledkov sivej infraštruktúry.

  • Miesto realizácie: Prievidza

Užitočné odkazy:

Vodozádržné opatrenia pomôžu vynoviť verejné priestranstvá | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza