Názov: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza

Zmluva: uzatvorená 1/2023

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu je 171 569,80 €, z čoho 162 991,31 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 8 578,49 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Počas realizácie projektu budú zavedené procesy BCM, spolu so systémom pre riadenie rizík a ich aktualizáciu. Taktiež bude nasadená služba „SOC as a Service“. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu štandardov a noriem kybernetickej bezpečnosti mesta, v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Po skončení projektu budú zamestnanci mesta, ktorí sa zúčastnili realizácie projektu, disponovať potrebnými zručnosťami pre zabezpečenie kontinuity procesov v prípade vzniku incidentu, ako aj schopnosťami riadiť, vyhodnocovať a aktualizovať riziká. Zaškolenie zamestnancov bude zabezpečené zo strany dodávateľov počas realizácie aktivít projektu tak, aby zamestnanci vedeli reagovať a vykonať potrebné opatrenia či internými kapacitami, prípadne externými zdrojmi podľa závažnosti situácie. Cieľom je takto zabezpečiť udržateľnosť projektu a jeho výsledkov. Licencia pre informačný systém pre riadenie rizík bude obstaraná jednorazovo ako doživotná.

Miesto realizácie: mesto Prievidza

Užitočné odkazy:

Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR