Názov: Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Mišíka v Prievidza

Zmluva: Podaný projekt bol schválený, v súčasnosti však výzva nemá dostatočnú alokáciu. Projekt ostáva na ministerstve v zásobníku projektov. Po doplnení finančnej alokácie je predpoklad samotnej realizácie.

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 551 070,25 € z čoho 523 516,74 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 27 553,51 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Projekt revitalizácie vnútrobloku na Ulici M. Mišíka rieši napríklad nové sadové úpravy, návrh dažďovej záhrady ktorá bude zabezpečovať zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch, rekonštrukciu súčasného multifunkčného ihriska ako aj vybudovaniu nového detského ihriska, ktoré bude obsahovať hracie prvky pre deti so zdravotným znevýhodnením. Vnútroblok bude doplnený o nové verejné osvetlenie nový mobiliár ako sú lavičky a odpadkové koše. V prípade realizácie budú tiež existujúce stolnotenisové stoly.

  • Miesto realizácie: vnútroblok na ulici M. Mišíka v Prievidza

Užitočné odkazy:

Pripravujú revitalizáciu vnútrobloku na Ulici M. Mišíka | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza