Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Kód projektu: 312031ASL5

Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, www.employment.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Typ projektu: Národný projekt

Termín realizácie: 08/2020 – 11/2023

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Partneri projektu:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.
Mesto Handlová
Mesto Prievidza
Mesto Nováky

Financovanie projektu: Mesto Prievidza ako partner prijímateľa má celkový rozpočet vo výške 766 171,46 € z čoho 727 862,89 € je nenávratný finančný príspevok a 38 308,57 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza.
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Národný projekt je určený každému zamestnancovi spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorého pracovné miesto bude zrušené z dôvodu útlmu banskej činnosti. Rozhodnutie o vstupe do projektu je však plne na strane zamestnanca.

Užitočné odkazy:

Národný projekt – Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (nphornanitra.sk)

https://www.facebook.com/kontaktnecentrumprievidza

Kontaktné centrum v Prievidzi – Prievidza

Kontaktné centrum v Prievidzi pomáha prvým klientom z baní (teraz.sk)

Pracovné trhy Kontaktných centier Prievidza, Nováky a Handlová – SME | MY Horná Nitra

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii