Názov: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza II

Zmluva: uzatvorená v roku 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu je 489 600 € , ktorá je v celej výške nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ. Projekt je bez spolufinancovania z rozpočtu mesta Prievidza. Spolufinancovanie schváleného projektu poskytnutím NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, financovaný Európskym sociálnym fondom.

Stručný popis projektu: Projekt zabezpečil pokračovanie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vďaka získaným finančným prostriedkom bude môcť terénnu opatrovateľskú službu využívať 50 klientov. Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby musia byť posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou – teda odkázané na opatrovateľskú službu. O klientov sa bude starať celkovo 30 zamestnancov, ktorí budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby. Cieľom projektu je zlepšenie a udržanie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Projekt potrvá 21 mesiacov. Výsledkom projektu v roku 2022 bolo udržanie pracovných miest s pozíciou opatrovateľka. Mesto Prievidza vďaka projektu zamestnávalo 30 opatrovateliek, ktoré počas uplynulého roka poskytovalo opatrovateľské služby 101 klientom odkázaných na pomoc.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 10/2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 09/2023

Užitočné odkazy:

Mesto získalo ďalšiu podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Sekcia fondov EÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky