Názov: Podpora administratívnych kapacít pre UMR Prievidza – Nováky

Zmluva: uzatvorená v roku 2022

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: 30 812,47 je celková suma projektu z čoho 29 271,85 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 1 540,62 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza.

Stručný popis projektu: Predmetom oprávnených výdavkov žiadosti bude pokrytie mzdových výdavkov na odborného zamestnanca „odborný zamestnanec pre podporu UMR Prievidza – Nováky“ a materiálno technologické zabezpečenie výkonu jeho činností. Hlavnou pracovnou náplňou odborného zamestnanca bude predovšetkým:

  • zabezpečovanie odborných, organizačných, vecných a administratívnych úloh samosprávy spojených s činnosťou UMR Prievidza – Nováky,
  • podpora fungovania kooperačnej rady UMR Prievidza – Nováky
  • vedenie evidencie dokumentov, archivácia dokumentov,
  • poskytovanie asistencie, poradenstva a metodickej výpomoci samospráve v oblasti prípravy a implementácie projektov

Momentálne prebieha výberové konanie na túto pozíciu.

  • Miesto realizácie: mesto Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2022
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2023

Užitočné odkazy:

Reportáž k investícii