Názov: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená 12/2022

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 255 119,68 € z čoho 242 363,70 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 12 755,98 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza.

Stručný popis projektu: Mesto Prievidza dlhodobo bojuje s kvalitou získavaných a ukladaných dát, ktorých následne použitie na správu mesta je limitované rovnako ako ich publikácia smerom k verejnosti prostredníctvom Open Data formátov alebo prostredníctvom webovej stránky mesta. Akékoľvek dáta určené na publikovanie je následne ešte pred publikovaním potrebné manuálne čistiť, prechádzať a kontrolovať, čo sa negatívne prejavuje na interných nákladoch mesta a samotnej efektivite výkonu agendy verejnej moci. Nakoľko máme za to, že čisteniu dát by malo dochádzať jednorazovo a následne dáta vytvárať takými spôsobmi, aby nebolo potrebné vykonávať aktivity čistenia dát mesta opakovane, to znamená, že je potrebné prioritne odstraňovať príčiny a nie dôsledky. Dáta, ktoré mesto získava, spracúva, ukladá a poskytuje vyplývajú z legislatívnych povinností.Mesto Prievidza realizáciou projektu zabezpečí manažované, systematické, efektívne uchovávanie údajov získaných v procesoch Mesta Prievidza, s čo najväčším dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb občanom a podnikateľskej sfére. Realizáciou projektu sa zefektívni manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza a zároveň sa zlepší úroveň poskytovaných služieb občanom mesta. Implementáciou jednotlivých aktivít budú dosiahnuté výsledky:

  • zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy Mesta Prievidza vďaka dostupným relevantným a aktuálnym dátam, ktoré značne uľahčia prácu pri poskytovaní služieb občanovi,
  • minimalizovanie náročnosti procesov a úkonov na strane Mesta Prievidza počas riešenia životnej situácie koncového užívateľa,
  • skrátenie času vybavovania potrebných dokladov, dokumentov, potvrdení,
  • zvýšenie relevancie a spoľahlivosti elektronických služieb Mesta Prievidza.
  • Miesto realizácie: Prievidza

Užitočné odkazy:

Prievidza chce zjednodušiť prístup k informáciám z centrálnych registrov – SME | MY Horná Nitra