9. Jan 2012 7:47

Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO II

STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Adresa 971 68 P r i e v i d z a , A. Hlinku I. 437 ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 13.09.2011, na tunajšom úrade o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“ - stavebné objekty: SO 01 Prestavba a prístavba COOP JEDNOTA – TEMPO a SO 04 Prekládka NN vedenia v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5086/2, 5086/28, 5086/29, 5086/55. Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 66, § 117, ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol: Zmena stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“ - stavebné objekty: SO 01 Prestavba a prístavba COOP JEDNOTA – TEMPO SO 04 Prekládka NN vedenia (ďalej len „stavba“) pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): SO 01 Prestavba a prístavba COOP JEDNOTA – TEMPO SO 04 Prekládka NN vedenia v katastrálnom území Prievidza, na pozemku parcelné číslo 5086/2, 5086/28, 5086/29, 5086/55, ktorý je vo vlastníctve stavebníka, sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon p o v o ľ u j e.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…