8. Aug 2013 14:15

Pripravia projekty sanácie štyroch zosuvných lokalít

Mestu Prievidza bola doručená záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu v štyroch lokalitách Hradca a Veľkej Lehôtky. Závery a odporúčania prieskumu zobral na vedomie krízový štáb mesta Prievidza na svojom zasadnutí 6. augusta.

Od úvodu júna je v štyroch lokalitách miestnych častí Veľká Lehôtka a Hradec primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku mimoriadnej udalosti – vzniku svahovej deformácie. Samospráva operatívne uvoľnila z rezervného fondu sumu 29 tisíc eur, predovšetkým na realizáciu odborného inžinierskogeologického prieskumu.

Firma Envigeo, ktorá inžinierskogeologický prieskum realizovala, už mestu doručila záverečnú správu. Tá je základným podkladom pre zhotovenie projektu sanačných prác. Podľa projektu sanačných prác sa následne môžu zrealizovať opatrenia na plošné odvodnenie zasiahnutého územia.

Projekty na realizáciu sanačných prác
„Hneď po doručení záverečnej správy sme začali obstarávať projektovú dokumentáciu sanačných prác. Na tento účel navrhujeme vyčleniť v úprave rozpočtu 36 tisíc eur. Naďalej pokračuje monitoring územia s cieľom mať prehľad o prípadných pohyboch svahu. Takisto budú aj ďalej statikom monitorované postihnuté nehnuteľnosti,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. Odvodenie je potrebné realizovať povrchové (povrchové rigoly) i hĺbkové (drenáž). Dôležitým sanačným opatrením tiež bude zaústenie vôd do vodného toku.

Hrubý odhad celkových nákladov na realizáciu navrhovaných sanačných opatrení predstavuje sumu približne jeden milión eur, čo je pre rozpočet mesta obrovská čiastka. Realizácia sa pravdepodobne rozdelí na niekoľko etáp, tak ako to finančné možnosti dovolia. Takisto sa očakáva zníženie odhadovanej sumy cez súťaž dodávateľov vo verejných obstarávaniach. Samospráva zároveň aktívne komunikuje s príslušnými ministerstvami a ostatnými orgánmi s cieľom zabezpečiť participáciu štátu na financovaní realizácie sanačných opatrení.

Návrh sanačných opatrení potrebných k zabezpečeniu stability – hrubý odhad nákladov v jednotlivých lokalitách
• Veľká Lehôtka, Podhorská ul. – 443 500 €
• Veľká Lehôtka, Remeselnícka ul. – 171 000 €
• Hradec, Pavlovská ul. – 145 500
• Hradec, Ulica Na Stanište – 138 000 €

Pracovné skupiny
Na verejných zhromaždeniach s obyvateľmi, ktoré v stredu 7. augusta zorganizovalo vedenie mesta s poslancami prímestských častí, bolo navrhnuté, aby sa vo Veľkej Lehôtke aj Hradci vytvorili pracovné skupiny. Tie majú byť zložené z obyvateľov, ktorí chcú so samosprávou vo veciach riešenia mimoriadnej situácie aktívnejšie komunikovať.

Primátorka tento návrh víta: „Teším sa, že v oboch lokalitách sa hneď do skupín obyvatelia prihlásili a prichádzajú s podnetnými návrhmi, čo ešte môžeme v tejto situácii urobiť.“ Ak to charakter prác umožní, samospráva je otvorená aj dobrovoľníckej pomoci, ktorú obyvatelia sami ponúkajú s očakávaním ďalšieho znižovania nákladov na stabilizáciu územia.

Príčinou sú aj nevhodné zásahy
Záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu definovala základné príčiny zosuvov, ktorými sú: geologická stavba územia priaznivá pre vznik zosuvov, obdobie výdatných zrážok v novembri 2012 a marci 2013, nevhodné nakladanie s povrchovými a splaškovými vodami a tiež nevhodné zásahy ľudskej činnosti.

Z uvedených príčin vyplývajú tieto základné opatrenia pre obmedzenie zosuvnej činnosti: vylúčenie stavebnej činnosti v území; odvedenie povrchových vôd z pozemkov do toku a tým zabránenie jej vsakovaniu do pôdy; zhromažďovanie splaškových vôd v žumpách a ich následný odvoz a zneškodnenie na čističke odpadových vôd; obmedzenie umelej závlahy v území.

Ďalšie opatrenia mesta
Pre celé zastavané územie Veľkej Lehôtky, Hradca a Malej Lehôtky platia opatrenia pre zabránenie vzniku nových zosuvných území. Obyvatelia o nich boli informovaní aj na verejných zhromaždeniach. Je potrebné hlavne odvádzať povrchové vody z pozemkov do toku a tým zabrániť jej vsakovaniu do pôdy. Takisto je dôležité zhromažďovať splaškové vody v žumpách a následne ich odvážať a zneškodňovať v čističke odpadových vôd.

Krízový štáb uložil aj ďalšie úlohy na realizáciu opatrení, ktoré napomôžu predchádzaniu zosuvnej aktivity. Mesto v spolupráci so správcom lesov žiada presmerovanie ťažkej dopravy z postihnutých území, zvažuje sa aj jej úplné vylúčenie. Správca vodného toku Mraznický potok bol požiadaný o realizáciu úpravy vodného toku podľa odporúčaní uvádzaných v záverečnej správe z prieskumu. V spolupráci so správcom vodovodu sa rokuje aj o realizácii úprav rozvodu na Remeselníckej ulici.


Vybrané časti záverečnej správy Inžinierskogeologického prieskumu postihnutých lokalít v miestnych častiach Veľká Lehôtka a Hradec
Závery a odporúčania ico_pdf_46
Návrh sanačných opatrení potrebných k zabezpečeniu stability – Veľká Lehôtka, Podhorská ul. ico_pdf_46

Návrh sanačných opatrení potrebných k zabezpečeniu stability – Veľká Lehôtka, Remeselnícka ul.
ico_pdf_46
Návrh sanačných opatrení potrebných k zabezpečeniu stability – Hradec, Pavlovská ul. ico_pdf_46

Návrh sanačných opatrení potrebných k zabezpečeniu stability – Hradec, Ulica Na Stanište
ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…