20. Jun 2017 7:40

Primátorka mesta Prievidza ocenila najúspešnejších žiakov základných škôl

Primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková dňa 19.06.2017 slávnostne prijala v Obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi najúspešnejších žiakov základných škôl sídliacich v Prievidzi.

Primátorka mesta poďakovala žiakom za ich celoročné úsilie v štúdiu, úspešnú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Vyjadrila tiež potešenie, že žiaci prievidzských škôl sa umiestňujú na popredných miestam krajských, celoslovenských , ale aj medzinárodných súťaží a odovzdala im knižné ceny s pamätnými záložkami.


Prijatie najúspešnejších žiakov základných škôl so sídlom v Prievidzi primátorkou mesta Prievidza
za školský rok 2016/2017


Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského

1.Adam Simušiak
je tretiak, ktorý už od prvého ročníka reprezentuje školu na rôznych kultúrnych podujatiach. Venuje sa improvizácii, prednesu poézie a prózy. Je víťazom okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy. V krajskom kole získal za svoj prednes čestné uznanie poroty. Adam v tomto školskom roku účinkoval aj v muzikálovej rozprávke Soľ nad zlato, ktorú žiaci základnej školy pripravili pre deti materských škôl zo sídliska Zapotôčky.

Základná škola, Ulica energetikov

2. Alena Štorcelová

je žiačkou 9.B triedy, ktorú očaril krásny a rozmanitý svet biológie. Svoj voľný čas venuje štúdiu práve tejto vednej disciplíny a svoje vedomosti aj veľmi úspešne prezentuje v súťažiach. Získala 1. miesto v projektovej časti v krajskom kole biologickej olympiády, v celoštátnom kole obsadila 5. miesto a tiež jej bola udelená Cena dekana Prírodovednej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

3. Skupina CHEERLEADERS Prievidza
15 dievčat zo športových tried sú výberom najtalentovanejších športových tanečníc spomedzi všetkých žiačok športových tried. V tomto školskom roku vybojovali :
2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Pohyb bez bariér, 2.miesto v celoslovenskej súťaži Show time, 1.miesto v Dance life expo v celoslovenskom finále spojenom s nomináciou na majstrovstvá Európy v Piešťanoch a 1.miesto v Dance life expo na Majstrovstvách Európy v Grázi, čo im zabezpečilo postup na majstrovstvá sveta v maďarskom meste Pécs.

4. Futbalové družstvo starších žiakov
tvorí 14 mladých futbalistov, ktorí svoju húževnatosť a nasadenie vkladajú do každého zápasu. Víťazstvá v okresnom, regionálnom a krajskom kole súťaže Coca cola cup im zaistili postup do celoslovenského kola, z ktorého je možná účasť na Európskom kole vo Francúzsku.

Základná škola, Malonecpalská ulica

5.Naďa Babčanová

je výtvarne nadaná šiestačka. Zapojila sa do viacerých celoslovenských výtvarných súťaží. Cenné víťazstvo jej priniesla práca s názvom Pavúk, ktorá sa stala najlepšou prácou v medzinárodnej súťaži výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017.

6.Juraj Petráš
Juraj je veľmi aktívny siedmak. Zapojil sa do celoslovenských environmentálnych súťaží Envirootázniky a olympiády o životnom prostredí, súťaže hliadok civilnej obrany a hliadok mladých záchranárov. Najväčšie úspechy má v matematických súťažiach. Je úspešným riešiteľom medzinárodnej internetovej súťaže Informatický bobor, celoslovenskej súťaže Matematický klokan a v celoslovenskom korešpondenčnom seminári Pikomat sa umiestnil na 4. mieste.

7.Martin Pros

je deviatak, ktorý má rád prírodovedné predmety, výborne zvláda angličtinu, ale blízky mu je aj svet modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. Mimoriadny úspech dosiahol v medzinárodnej súťaži Informatický bobor, v ktorej sa z vyše 62 tisíc zapojených súťažiacich prebojoval do prvej stovky najúspešnejších riešiteľov súťažných úloh.

Základná škola, Mariánska ulica

8. Gréta Ulická, žiačka 4.A
9. Alexander Jurčík, žiak 4.A
10. Juraj Palkovič, žiak 8.A

sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Práva očami detí, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Do súťaže bolo zaslaných 1500 prác z celej republiky. V príslušnej kategórii Grétka získala 1. miesto, Alexander bol druhý a Juraj sa umiestnil v prvej desiatke.
Sme pyšní, že medzi ocenenými boli traja žiaci Základnej školy na Mariánskej ulici – mimochodom najviac z jednej školy na Slovensku. Ich úspech nezostal bez povšimnutia, všetci traja boli 15.júna 2017 prijatí prezidentom Slovenskej republiky.

11.Dario Mikuš
Dario je všestranne talentovaný, múdry, ľudský a prosociálne orientovaný žiak ôsmeho ročníka. Je to žiak, akého túži mať v triede každý učiteľ. Od prvého ročníka navštevuje triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním programu APROGEN. V tomto školskom roku získal 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže IQ olympiáda a 1. miesto v krajskom kole Medzinárodnej súťaže v programovaní BALTIE 2017.

12.Ján Plachý
je intelektovo nadaný ôsmak triedy programu APROGEN. V škole dosahuje vynikajúce výsledky. Medzi jeho záľuby patrí programovanie, história i tvorba literárnych diel. V krajskom kole Medzinárodnej súťaže v programovaní BALTIE 2017 obsadil 3. miesto.

Základná škola, Rastislavova ulica

13.Juraj Pastierik

je žiakom siedmeho ročníka. Navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Je všestranne nadaný, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je aktívny, spoľahlivý, pravidelne sa zapája do súťaží a olympiád. V matematickej olympiáde a olympiáde v anglickom jazyku bol druhý v okresnom kole. Cenné víťazstvo však získal v krajskom kole technickej olympiády.

14.Monika Struhárová
Monika je žiačka 8.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Má výborné výchovno-vzdelávacie výsledky s priemerom 1 celá a rôznorodé záujmy. V tomto školskom roku sa jej darilo vo viacerých oblastiach : bola úspešnou riešiteľkou v okresnom kole biologickej olympiády, zapájala sa do literárnych súťaží, reprezentovala školu v športových súťažiach, je aktívnou členkou mažoretiek Centra voľného času Spektrum a v krajskom kole biblickej olympiády získala 3. miesto.

15.Šárka Mičková
Šárka je žiačka 9.A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Je skromná, všestranne nadaná, spoľahlivá a zodpovedná. Pravidelne sa zapája do súťaží a olympiád. Je úspešná v spoločensko-vedných i prírodovedných súťažiach ako matematická olympiáda či olympiáda zo slovenského jazyka. V súťaži Literárna jar Ondreja Čiliaka usporiadanej Hornonitrianskou knižnicou obsadila 3. miesto a v medzinárodnom projekte Živá klasika v prednese ruskej prózy sa prebojovala do finálového kola.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku

16. Gymnastické družstvo starších žiačok

družstvo dievčat sa v krajskom kole gymnastického štvorboja umiestnilo na 1. mieste a dievčatá postúpili na Majstrovstvá Slovenska, kde obsadili pekné 5. miesto. Za mladé gymnastky prevezme cenu Adriana Javorčeková.

17.Valentína Vlková
Valentínka je už skúsená mladá speváčka, prijímacie skúšky na Pražské konzervatórium zvládla najlepšie zo všetkých prihlásených – 118-tich žiakov z Českej a Slovenskej republiky, čo považuje za svoj najväčší úspech a splnený sen. V tomto školskom roku sa stala víťazkou troch a laureátkou dvoch medzinárodných speváckych súťaží.

18.Soňa Soliarová

je členkou basketbalového družstva starších žiačok, ktoré sa v krajskom kole umiestnili na 2. mieste. Svojimi výkonmi si Soňa vybojovala miesto v reprezentačnom výbere Slovenska v kategórii starších žiačok.

19.Dominik Mojžiš
je členom basketbalového družstva starších chlapcov, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1. mieste a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v Seredi. Dominik patrí k oporám družstva a je pre spoluhráčov vzorom nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

20.Nicolas Petrilla
je výtvarne nadaný prvák, zapojil sa do viacerých výtvarných súťaží. Najväčší úspech dosiahol v celoslovenskej súťaži Dúha 2017, v ktorej získal ocenenie – vynikajúca tvorba. Jeho práca sa stala logom tohtoročnej celoslovenskej výstavy výtvarných prác.

21.Matej Hojč
je žiak druhej triedy, ktorý v krajskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku obsadil 3. miesto. Matej vyniká nielen v recitácii v slovenskom či anglickom jazyku, ale aj v speve.

22.Michaela Vlčková
štvrtáčka Miška je tiež úspešná recitátorka, v súťaži v prednese v anglickom jazyku sa prebojovala až do celoslovenského kola, v ktorom obsadila 3. miesto. Nezaháľa ani vo voľnom čase, aktívne sa venuje literárnej tvorbe, ručným prácam a tancu.

23.Matúš Mišík
dosahuje výborné vzdelávacie výsledky a zapája sa do rôznych súťaží. Vo svojej práci je dôsledný a precízny. Svoju precíznosť predviedol aj vo výtvarnej práci, s ktorou zvíťazil v celoslovenskej súťaži ,,Zvieratá okolo nás“.

24.Patrik Blažek
jeho obľúbené predmety sú výtvarná výchova a angličtina. Patrik je víťazom celoslovenského kola súťaže v tvorbe cudzojazyčného komiksu. Pomocou grafiky a perokresby výborne zobrazil dejovú líniu a obraz zaujímavo doplnil humornými textami s využitím hovorovej až slangovej angličtiny.

25.Katarína Trnková
spolu s Nelou Semančíkovou a Viktóriou Petrišákovou sa zapojili do celoslovenskej súťaže Jazyková reťaz. Súťažilo sa v 3.kategóriách – plagát, pesnička, vlastný nápad. Snahou dievčat bolo tvorivo prepojiť fantáziu , schopnosti a zručnosti, čím sa im podarilo vytvoriť vtipné video v angličtine a zvíťaziť v celoslovenskom kole.

26.Ivana Hrdá
a Katarína Trnková spolu súťažili v Jazykovej štafete 2017. Je to jazyková súťaž so stanovišťami, na ktorých musia členovia družstva riešiť úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a konverzácie v anglickom jazyku. Ivanka s Katkou postúpili až do celoslovenského kola, v ktorom obsadili 2. miesto. Ivanka je aj jednou z deviatich šikovných volejbalistiek, ktoré v regionálnom kole skončili na druhom mieste a teda preberie cenu aj za volejbalové družstvo dievčat.

27.Volejbalové družstvo chlapcov
nezaostáva za družstvom dievčat a regionálnom kole si rovnako vybojovali druhé miesto. Cenu za družstvo preberie Adrián Krajčík.

Piaristická spojená škola Fr. Hanáka

28.Jakub Struhačka

do Piaristickej spojenej školy prišiel ako plachý chlapec s priemerným prospechom, osobnostne však dozrieva a je z neho šikovný siedmak s prospechom vyznamenaný. Vyniká najmä v spoločenských vedách, je úspešným riešiteľom dejepisnej i geografickej olympiády. V dejepise postúpil do krajského kola, kde skončil napokon na peknom piatom mieste.

Spojená škola internátna, Úzka ulica 2

29.Jana Oláhová

Janka je žiačkou siedmeho ročníka Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Dlhodobo dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentuje školu na mnohých súťažiach pre žiakov špeciálnych škôl.
V tomto školskom roku získala viacero úspechov: 1.miesto v medzinárodnej súťaži družstiev pod názvom Čo vieš o Európskej únii v Ostrave, 2.miesto v oblastnom kole recitačnej súťaže Otvorené srdcia v Považskej Bystrici a vďaka svojmu krásnemu spevu sa stala víťazkou krajského kola súťaže v speve ľudových piesní Trenčiansky slávik.

30.Júlia Topáková
Julka je žiačkou prvého ročníka Praktickej školy, organizačnej zložky Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Napriek svojmu ťažšiemu zdravotnému stavu si zodpovedne plní svoje školské povinnosti, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentuje školu na recitačných súťažiach.
V oblastnom kole recitačnej súťaže Otvorené srdcia získala 1.miesto.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

31.Ema Vidová

má desať rokov a už štvrtý rok navštevuje výtvarný odbor v triede Mgr. Veroniky Lachkej. Jej práce sú neoddeliteľnou súčasťou každej výstavy či rôznych aktivít výtvarného odboru ZUŠ. Tento rok sa zúčastnila výtvarnej prehliadky Prievidza kreslí a maľuje, kde získala za svoje dielo čestné uznanie. Emkina snaha a krásna práca zožala úspech aj na prestížnej Medzinárodnej súťaži Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne, kde v kategórií Maľba získala Zlaté pásmo.

32. Martin Zajac
je žiakom 1. ročníka druhého stupňa štúdia v predmete Hra na bicích nástrojoch v triede Mgr. Petra Krška. Martin je laureátom súťaže v hre na bicích nástrojoch Boráková Prievidza 2016. V roku 2017 na tejto súťaži obsadil prvé miesto v zlatom pásme a rovnako v zlatom pásme sa umiestnil aj na tohtoročnej celoslovenskej súťaži v hre na bicie nástroje v Nových Zámkoch. Tiež je aktívnym členom a sólistom súboru bicích nástrojov Subina, školského súboru populárnej hudby Viktory a školského orchestra. Na vysokej úrovni ovláda hru na širokú škálu bicích nástrojov: biciu súpravu, tympany, melodické bicie nástroje a aj rôzne perkusie.

33. Dagmar Budd
je všestranne talentovaná, výborná študentka gymnázia. Ako žiačka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka sa zapojila do prehliadky výtvarnej tvorby na tému Najkrajšie mesto – Prievidza kreslí a maľuje, ktorej zámerom bolo, aby deti a mládež pomocou obrazu vyjadrili svoj pozitívny vzťah k mestu Prievidza, ktoré je ich domovom. V kategórii tvorby mládeže vo veku 16 až 20 rokov odborná porota udelila Dagmar druhé miesto.

34. Ema Vidová

Emka je kreatívna a nesmierne nadaná žiačka výtvarného odboru, ktorá sa pravidelne zapája do rôznych umeleckých súťaží. V rámci prehliadky výtvarnej tvorby Prievidza kreslí a maľuje jej práca natoľko očarila odbornú porotu, že jej udelili čestné uznanie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…