3. máj 2019 9:30

Prievidzský anjel 2019 - zoznam ocenených

Vo štvrtok 2. mája sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Pani Michaela Brunclíková – Prievidzský anjel jej patrí za obetavý prístup a systematickú prácu s deťmi a rodinami v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Prievidzi.Pani Brunclíková svoj život obetuje práci s deťmi a rodinami. Obdivujeme jej neskutočné nasadenie pre túto prácu, jej odvahu prijímať výzvy, viesť a vytvárať kolektív, ktorý je ochotný pracovať po jej boku a napĺňať vízie, ktoré Úsmev ako dar má. Pokúsila sa pracovať krátko i v inom sektore, ale srdce ju pritiahlo späť. Je veľmi charizmatická, dokáže ľudí nadchnúť, povzbudiť, viesť a podržať. Je veľkým príkladom obetavosti, pracovitosti aj nad rámec svojich povinností, pracovného času, často na úkor svojej rodiny a osobného voľna. Všetko robí vo veľkej pokore ku každému človeku, ale hlavne k Bohu. Môžete ju nájsť prednášať, vzdelávať a viesť odborníkov na celom Slovensku, ale aj s handrou v ruke pomáhať v rodine. A je jedno, akú farbu pleti rodina má, nikdy nerobí žiadne rozdiely. Nikoho nesúdi, citlivo hľadá možnosti rozvoja či už klienta, alebo člena tímu. V každom človeku hľadá dobro.

Pán Ján Glos – ocenenie získava za dlhodobú pedagogickú a dirigentskú činnosť, úspešnú reprezentáciu a podiel na kultúrno-spoločenskom živote mesta pri príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi.Pán Glos začínal v základnej umeleckej škole v roku 1991 ako učiteľ hry na akordeóne. Dve desaťročia vedie školský orchester, pripravuje partitúry, upravuje notový materiál pre jednotlivé nástrojové sekcie. Svojim nadšením sa mu podarilo prilákať do orchestra nielen učiteľov, ale aj žiakov školy. So školským orchestrom sa predstavil v rámci rôznych kultúrnych podujatí napríklad vo Švajčiarsku, Čechách, či Poľsku. Pôsobí aj ako dirigent miešaného speváckeho zboru Rozkvet. Jeho práca je pre umelecké napredovanie školy významným prínosom rovnako, ako aj pre kultúrny rozvoj mesta.

Pán Pavol Gregor – ocenenie získava za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby v oblasti slamienkarstva
Pán Gregor získal v roku 2018 titul majster ľudovej umeleckej výroby, ktorý mu udelila odborná komisia ÚĽUV-u. Svojou tvorbou sa zaradil medzi významných výrobcov umeleckých predmetov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych podujatí a slávností organizovaných v regióne i v rámci Slovenska, kde reprezentuje Prievidzu. V technikách práce so slamou patrí k špičkovým majstrom v rámci Slovenska. Vzorkovník ozdôb, ktorý si systematicky vedie, dnes už obsahuje viac ako dvesto vzorov. Tvorí samostatné slamené ozdoby i rozmernejšie dekorácie k rôznym príležitostiam ako sú napríklad Vianoce, Veľká Noc, či dožinky… Pre tohto slamienkara je charakteristická najmä miniaturizácia – dôraz kladený na perfektne vypracovaný detail. Kolekcia jeho výrobkov sa okrem iných zbierok a múzeí nachádza aj v Etnografickom múzeu v Paríži.

Pán Marián Chlpek – ocenenie získava za obetavú angažovanosť a pomoc pri organizovaní podujatí, nezištnú činnosť v oblasti kultúry, zábavy a zachovávania tradícií v mestskej časti Necpaly.
Pán Chlpek už dlhé roky pôsobí v oblasti kultúry ako hudobný pedagóg, hudobník a spevák. Hudba je jeho povolaním i koníčkom, no okrem nej sa prejavil ako remeselne zdatný majster. Výrobky z dreva, kože, i kovu nesú známky jeho precíznosti. V mestskej časti Necpaly sa mimoriadne aktívne zapája do kultúrneho a spoločenského života. Aj vďaka jeho umu a zručným rukám ožil fašiangový sprievod v Necpaloch tradičnými maskami, ku ktorým vyrobil aj historický rebrinák. Z jeho dielne pochádzajú takmer všetky pomôcky, ktoré sú využívané pri zábavno-športových podujatiach organizovaných v Necpaloch. Aktívne sa podieľal na vytvorení maľovaného ihriska na starej ceste, vyrobil hracie rekvizity, priebežne opravuje hračky, ktoré deti na tomto mieste využívajú. Minulý rok prišiel Mikuláš medzi necpalské deti na saniach, ktoré takisto pochádzajú z jeho dielne. Prijíma každú výzvu k zachovaniu tradícií. Založil spevácku skupinu ľudových piesní z necpalských nadšencov a to všetko ochotne, s veľkou dávkou trpezlivosti, kreativity a entuziazmu.

Pani Alica Karpišová – ocenenie získava za dlhoročnú prácu v prospech účastnikov bohoslužieb v meste Prievidza a systematickú pracu s deťmi v odbore hry na orgáne.
Viac ako 40 rokov je organistkou v piaristickom kostole – Kostole Najsvätejšej Trojice. Prvýkrát tu hrala na Štedrý deň v roku 1974. Každodenne oživuje liturgiu omší a vychovala viacerých šikovných organistov. Ako pedagogička, učiteľka hry na organ v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka, vychovala generácie detí v hre na tento hudobný nástroj. Patrí jej veľká vďaka za dlhoročná prácu v prospech obyvateľov mesta Prievidza – účastníkov bohoslužieb.

Pani Anna Klčová – Prievidzský anjel jej patrí za verejno-prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Pani Klčová je veľmi aktívna v mieste svojho bydliska na Dlhej ulici v Prievidzi. Je príkladom aj pre iných spoluobčanov. Svedomito udržiava poriadok a čistotu okolo domu. Stará sa o kvetinové záhony, k nezištnej práci inšpiruje aj ostatných susedov. Je členkou výboru spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pán doktor Miroslav Kozák
– ocenenie získava za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú pedagogickú prácu so študentmi v oblasti chémie.
Pán Kozák je imoriadne úspešný učiteľ chémie, ktorého žiaci pravidelne od roku 1996 reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Od roku 2009 je nositeľom Veľkej medaily sv. Gorazda, ktorú mu udelil minister školstva za dlhoročnú pedagogickú prácu. V roku 2017 sa stal laureátom Ceny Dionýza Ilkoviča „za mimoškolskú činnosť v oblasti chémie“. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského sa stalo jeho jediným pôsobiskom, učí na ňom od roku 1983 až doteraz. Pán učiteľ je slovenským fenoménom v rozvoji mimoškolskej činnosti svojich študentov. Mnohí bývalí študenti Miroslava Kozáka sú dnes vedcami svetovej úrovne, ktorí reprezentujú Prievidzu doma i v zahraničí. Obrovským množstvom fantastických výsledkov, ktoré sú ovocím tvrdej práce jedného nadšeného gymnaziálneho učiteľa, sa nemôže popýšiť žiadne iné mesto na Slovensku, iba Prievidza.

Pán Michal Križánek – Prievidzský anjel mu patrí za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, za zisk titulu majstra sveta v kulturistike.
Pán Križánek je v súčasnosti najlepší a najúspešnejší kulturista na Slovensku. V roku 2018 zvíťazil vo všetkých súťažiach, v ktorých nastúpil. Vyhral aj majstrovstvá sveta i prestížnu súťaž Arnold Classic. Tu na seba svojou postavou a svalovou hmotou strhol pozornosť nielen divákov a porotcov, ale aj niekdajšieho kulturistu, herca a politika Arnolda Schwarzeneggra. Spomeňme ďalšie úspechy: v roku 2018 vyhral prvé miesto na súťažiach Elite PRO Madrid, Elite PRO Ostrava, Elite PRO Austria, Elite PRO – Arnold Classic Europe a Elite PRO World Championships. A k týmto oceneniam dnes pribudne aj Prievidzský anjel.

Pani Renáta Lukáčiová – ocenenie získava za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a systematickú prácu v územnom spolku Slovenského červeného kríža v Prievidzi.
Pani Lukačiová celý svoj profesionálny život zasvätila červenému krížu. Vzdelávaním šíri osvetu o poskytovaní prvej pomoci. Vyškolila nespočetné množstvo učiteľov, ktorí tieto vedomosti a zručnosti odovzdávajú svojom žiakom. Dobré meno nášho mesta šíri aj za hranicami nášho okresu – práve s deťmi a mládežou, ale aj s dospelými sa zúčastňuje na súťažiach Prvej pomoci. V poslupráci so školami a mestom koordinuje darcovstvo krvi a snaží sa získať nových darcov. Sama je držiteľkou diamantovej Jánskeho plakety. Participuje na rôznych charitatívnych zbierkach pre sociálne slabších. Nad rámec svojej práce nezištne podáva pomocnú ruku obyvateľom nášho mesta. Pre chudobných zháňa ošatenie a veci potrebné do domácnosti. Častokrát pomáha svojimi skúsenosťami a radami ľuďom v núdzi.

Pán Ján Oršula – Prievidzský anjel mu patrí za verejno-prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Pán Oršula je mnohoročným aktívnym členom prievidzskej Záhradkarskej osady Sad 9.-teho mája. Ak mu zdravie dovolí, trávi na záhradke takmer každý deň. Využíva svoje rozsiahle poznatky, vedomosti a výnimočné zručnosti, ktoré ochotne zdieľa aj s ostatnými záhradkármi. Aj napriek tomu, že život mu priniesol mnohé veľmi náročné a ťažké chvíle, láskavý humor jemu vlastný, ho nikdy neopustil. Vďaka nemu dokáže navodiť úsmev a v prípade potreby i obrúsiť naštrbené medziľudské vzťahy. Pán Oršula je spravodlivý človek s veľkým srdcom. Je rešpektovanou osobnosťou a prirodzenou autoritou. Vďaka mu patrí za jeho dlhoročnú nezištnú pomoc a nemalý podiel v oblasti bezproblémového občianského spolunažívania. Svojím prístupom motivuje nielen ostatných záhradkárov, ale aj obyvateľov mesta k tomu, aby boli charakternými, nápomocnými a dobrými ľuďmi.

Pán Igor Prilinský – Prievidzský anjel mu patrí za udržiavanie tradície ľudovej umeleckej výroby a folklóru v oblasti umeleckého rezbárstva. Pán Prilinský sa vo svojej tvorbe zameriava na rezbárstvo, umelecké stolárstvo, reštaurovanie nábytku. Lásku k slovenskému folklóru umocňuje vo výrobe fujár, valašiek, pričom zachováva pôvodné technologické postupy. Svoju remeselnú zručnosť premieňa do dokonalého umeleckého diela s trvalou hodnotou a s dôrazom na detail. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je spoluautorom Česko-slovenského mechanického betlehemu v Hornom Lideči. Mesto Prievidza, kde žije a tvorí, reprezentoval na prestížnych podujatiach ako napr. Slovensko v Prahe, Slovensko v Bratislave, či 20-ty medzinárodný hudobný festival Český Krumlov. V roku 2018 mu udelil ÚĽUV Bratislava titul Majster ľudovej umeleckej výroby za 15 ročnú spoluprácu. Je predseda občianskeho združenia Mladý ochranár prírody. Mládež vedie k ochrane a záchrane prírodného bohatstva regiónu Horná Nitra, fauny a flóry v Strážovských vrchoch a na Hornom Ponitrí. V súčasnosti sa venuje aj realizácii tvorivých dielní pre deti a dospelých s tematikou rezbárstva.

Pán Ján Sabo – Prievidzský anjel mu patrí za systematicku prácu v oblasti oživovania a propagácie zabudnutej histórie Prievidze. Pán Sabo je neúnavný úspešný bádateľ a aktivista v oblasti oživovania a propagácie zabudnutej histórie Prievidze. Je zakladateľom Klubu priateľov histórie Prievidze, zakladateľom a dlhoročným šéfredaktorom časopisu Prievidzský občasník. Napriek tomu, že nepochádza z Prievidze, ani z nášho regiónu, je s týmto mestom spätý viac než mnohí jeho rodáci. Srdcom Prievidžan už roky odhaľuje skrytú krásu a bohatú históriu mesta, ktoré sa pre neho pred rokmi stalo novým domovom. Oživuje spomienky na zabudnuté osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Prievidze a robili jej dobré meno vo svete. V Prievidžanoch prebúdza záujem a pocit hrdosti na svoje mesto.

Pani Anna Sabová – ocenenie získava za dlhoročnú publikačnú činnosť a nezištnú prácu v oblasti propagácie histórie mesta Prievidza.
Dlhoročná bádateľka v oblasti histórie Prievidze so zameraním sa na málo známe významné a zaujímavé osobnosti spojené s dejinami tohto mesta. Spoluzakladateľka a členka Klubu priateľov histórie Prievidze, spoluzakladateľka časopisu Prievidzských občasník a autorka mnohých populárno-náučných článkov. To je pani Anna Sabová. Napriek tomu, že nie je pôvodom Prievidžanka, jej záujem o mesto, jeho históriu, osobnosti a ich propagáciu je obrovský. Svojou trpezlivou bádateľskou a publikačnou činnosťou pomáha budovať vzťah Prievidžanov k mestu, ktoré je ich domovom.

Pán Ivan Sýkora – Prievidzský anjel mu patrí za mimoriadnu angažovanosť v oblasti kultúry, ekológie a humanitárnej činnosti prispievajúcej k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku.
Pán Sýkora, predseda občianskeho združenia Berkat organizuje okrem iných podujatí aj regionálny festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET, ktorý sa venuje závažným spoločenským otázkam. Na podujatiach, ktoré iniciuje a spoluorganizuje otvára dôležité témy. Nabáda občanov k spolupatričnosti, solidarite a aktívnej účasti na verejnom živote. Ako predseda občianskeho združenia, ale aj ako podnikateľ a občan je príkladom skromnosti, slušnosti a osobnej zodpovednosti. Snaží sa o spájanie ľudí s cieľom zlepšiť podmienky pre život v našom meste. Významným spôsobom obohacuje kultúrny a spoločenský život v Prievidzi.

Pani Zuzana Žirková – ocenenie získava za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, úspešnú reprezentáciu a rozvoj basketbalu.
Pani Žirková je bývalá basketbalistka, reprezentantka Slovenska, medailistika z Majstrovstiev Európy v basketbale, trojnásobná víťazka Euroligy a účastníčka Letných olympijských hier 2000 v Sydney. V súčasnosti pôsobí ako hlavná trénerka tímu Young Angels Košice. Počas svojej kariéry hrala v niekoľkých euroligových tímoch vrátane SCP Ružomberok, UMMC Jekaterinburg, Good Angels Košice, či tímy v mestách Brno a Šoproň. V roku 2003 pôsobila v WNBA za Washington Mystics. Bola 8 × najlepšia hráčka Slovenska, 3 × šampiónka Euroligy a 1x najlepšia strelkyňa FIBA Európa v kategórii do 20 rokov. Naša rodáčka s basketbalom začínala práve v Prievidzi. Dlhé roky šírila dobré meno nášmu mestu na Slovensku i v zahraničí. V roku 2018 dala definitívne bodku za svojou hráčskou kariérou a stala sa basketbalovou trénerkou.

Cena mesta In memoriam za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti kultúry a dosiahnuté celoživotné úspechy v opernom speve patrí pani Anne Kajabovej Peňáškovej.
Pani Anna Kajabová Peňášková sa narodila 28. októbra 1937 v Prievidzi. Študovala na Štátnom konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení. Absolvovala aj štúdium v talianskej Siene. Do Slovenského národného divadla nastúpila v sezóne 1960/1961 ešte ako študentka 1-vého ročníka na VŠMU. Získala si odbornú kritiku i priazeň divákov. Za vyše tridsať rokov pôsobenia na našej prvej opernej scéne vytvorila viac ako 50 úloh. Zaujala krásnym hlasom, štýlovou interpretáciou, technickou dokonalosťou, precíteným stvárnením postáv a v neposlednom rade aj pôvabným zjavom. Umelkyňa úspešne reprezentovala slovenské vokálne umenie na mnohých súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v Budapešti, v Riu de Janeiro, či v Helsinkách. Neskôr hosťovala s operou SND, ale aj ako koncertná sólistka v mnohých krajinách Európy i v Spojených štátoch amerických.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…