7. Dec 2020 13:07

Prievidza napriek pandémii plánuje v roku 2021 viaceré investície

Poslanci mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili rozpočet samosprávy na rok 2021. Investície sú zamerané najmä na znižovanie investičného dlhu mesta a spolufinancovanie projektov, ktoré sú realizované z eurofondov. Rozpočet počíta aj s vybudovanie detských jaslí.

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov. Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 42,75 milióna eur.

Školstvo a vzdelávanie

Rozpočet počíta v roku 2021 v oblasti kapitálových výdavkov so sumou 1,44 milióna eur. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov vo výške 1,15 milióna eur, ktoré sa použijú na rekonštrukciu Materskej školy na Ul. M. Mišíka, Materskej školy na Športovej ulici, ako aj na ďalšie plánované investície v ostatných materských školách podľa aktuálnej potreby. Medzi ďalšie najvýznamnejšie investície v školstve bude patriť vybudovanie detských jaslí pri Materskej škole na ulici Mišúta. Na realizáciu uvedeného zámeru mesto získalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 469 879 eur.

Pre základné školy sú kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 262 297 eur. Plánuje sa ich využiť hlavne na zriadenie polytechnických učební na Základnej škole Ul. S. Chalupku a zriadenie učební informačno-komunikačnej techniky na Základnej škole Rastislavova.

Komunikácie a infraštruktúra
V rámci programu infraštruktúra sú kapitálové výdavky v celkovej sume 1,17 milióna eur naplánované hlavne na spolufinancovanie projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“, ako aj na opravy ďalších ciest a chodníkov, kde je v rozpočte vyčlenených skoro o 200 tisíc eur viac bežných výdavkov, ako v predchádzajúcich rokoch. Medzi komunikácie, ktoré by mali byť opravené v roku 2021 budú patriť Ul. Poľnohospodárov, Ul. Energetikov, Úzka ulica v priestore Mestskej plavárne a časť chodníka na Bojnickej ceste.

Odpadové hospodárstvo
V rámci programu sa rozpočet počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 35 461 eur na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad a technické zhodnotenie budovy na Garážovej ulici.

Prostredie pre život
Kapitálové výdavky v celkovej sume 802 194 € budú použité na majetkovo právne vysporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, rekonštrukciu oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, oplotenie voľných výbehov pre psov, a realizáciu projektu vodozádržných opatrení na Námestí slobody.

Bývanie pre mladé rodiny
V nasledujúcom roku sa počíta s kúpou v poradí už šiesteho nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici zo zdrojov zo ŠFRB vo výške 783 500 eur.

Šport
Na podporu mládežníckych športových klubov formou dotácií mesto plánuje použiť 40 000 eur, a na ďalšie dotácie, poskytované na základe odporúčania komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít, sumu 5 000 eur. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 476 558 eur. V zmysle komisionárskej zmluvy so spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 200 000 eur a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 eur. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 749 903 eur.

Úverová politika
Okrem nenávratných finančných zdrojov sa v rozpočte pre budúci rok predpokladá využitie návratných zdrojov financovania, úveru v objeme 2,5 milióna eur. Konkrétne 1 milión eur sa použije na spolufinancovanie projektov realizovaných z eurofondov. Vďaka tejto finančnej pomoci mesto Prievidza získa majetok v hodnote približne 2,5 milióna eur z nenávratných zdrojov financovania. Úverové zdroje sa použijú taktiež na rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov, tieto investície budú slúžiť na znižovanie investičného dlhu mesta.

Druhá časť úveru vo výške 1,5 mil. eur bude použitá na krytie bežných výdavkov v dôsledku mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19. Tieto finančné prostriedky budú taktiež použité na zvýšené výdavky v mzdovej oblasti v oblasti školstva. Mesto v rozpočte pre rok 2021 predpokladá pokles príjmov z výnosu podielových daní. Ide pritom o najdôležitejší príjem samosprávy, ktorý mestám a obciam poskytuje štát. Na druhej strane výdavky v oblasti školstva v rámci originálnych kompetencií vzrastú v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 700 tis. eur. Taktiež sa v roku 2021 zvýšia výdavky mesta aj na transfery pre súkromné školy a školské zariadenia, ktoré v porovnaní s rokom 2019 narastú o viac ako 320 tisíc eur.

Návratné zdroje budú použité na výdavky súvisiace so strategickým plánovaním a projektami, ktorých cieľom je získať čo najviac nenávratných zdrojov z fondov EÚ.


Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…