12. Dec 2023 12:12

Prievidza bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Poslanci na pondelkovom mestskom zastupiteľstve schválili návrh programového rozpočtu na rok 2024. Mesto bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Svoje celkové príjmy a výdavky naplánovalo vo výške 57 miliónov eur.

Hlavný zdroj financovania výdavkov mesta, podielová daň, tvorí pre rok 2024 objem cca. 21 mil. eur. Jej podiel na krytí výdavkov mesta klesol za posledné roky o viac ako 14%. Kým v roku 2017 kryla 57,7 % výdavkov v roku 2024 to bude len 43,6 % výdavkov mesta.

Pri výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšujú výdavky, ktoré súvisia s infláciou, ako i valorizáciou miezd. Vyššie výdavky sú plánované predovšetkým v oblasti školstva, mestskej polícii, ako i odpadovom hospodárstve. Mesto zatiaľ nebude obmedzovať dotácie z rozpočtu, ktoré sú naplánované vo výške približne 900.000 eur.

Mesto plánuje pokračovať aj v investíciách, medzi najväčšie kapitálové výdavky patria tieto projekty: vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa, zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi, rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ, modernizácia ZŠ S. Chalupku vrátane atletického štadióna, revitalizácia vnútrobloku na Ul. M. Mišíka v Prievidzi, projekt na zateplenie Kultúrneho domu Malá Lehôtka, zateplenie Kultúrneho domu Veľká Lehôtka, Kultúrny dom  Hradec – rekonštrukcia sociálnych zariadení  či kúpa zberových vozidiel. Tieto projekty predstavujú výdavky v objeme cca. 5 860 000 eur.

Časť investícií plánuje samospráva financovať z úveru od Environmentálneho fondu vo výške 440.000 eur. Zaplatiť chce z neho zvýšenie energetickej efektívnosti budov, revitalizáciu parkov či nákup elektromobilu pre mestskú políciu.

Aby mesto dorovnalo výpadky príjmov od štátu a zostavilo vyrovnaný rozpočet, ako mestu ukladá zákon, pristúpilo k racionalizačným opatreniam a znižovaniu výdavkov a zároveň k zvýšeniu daní a poplatkov za komunálny odpad, čím mesto pokryje výpadok v príjme v objeme 2,8 mil. eur.

„Všetky samosprávy na Slovensku sú momentálne vo veľmi zložitej situácii. Príjmy zo štátu absolútne nepostačujú a za posledné roky nám nekryjú ani polovicu našich výdavkov. Zostaviť vyrovnaný rozpočet bolo tento rok mimoriadne náročné,“ skonštatovala primátorka Katarína Macháčková a dodala, „napriek škrtaniu vo výdavkoch a hľadaniu rezerv sme pre dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu museli pristúpiť aj k nepopulárnemu navýšeniu daní a poplatkov.“

Hrozilo vypnutie mesta

Vďaka schváleniu vyrovnaného rozpočtu mesto nemusí ísť cestou rozpočtového provizória. To by totiž prinieslo významné obmedzenia pri živote a hospodárení mesta, hrozilo by zavretie športovísk, obmedzenie služieb, zamedzenie poskytovania dotácií a čerpaniu eurofondov.

Poslanci schválili obe VZN, ktoré menia a dopĺňajú ustanovenia o dani z nehnuteľnosti, a poplatkov za komunálny odpad, čím mesto aspoň čiastočne pokryje výpadok v príjme.

Sadzby za nehnuteľnosti mesto navýši pri všetkých druhoch nehnuteľnosti. Pri byte s výmerou podlahovej plochy 70 m2 sa daň zvýši o 12,25 € za rok, pri rodinnom dome so zastavanou plochou 120 m2 sa daň zvýši o 21 € za rok.

Rozširujeme úľavy

Napriek navýšeniu ponechá mesto všetky existujúce úľavy z tohto roka. Od dane tak zostávajú oslobodené stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a stavby na bývanie a byty vo vlastníctve osôb starších ako 70 rokov.

Novinkou je aj oslobodenie dane za psa, ktorého chová fyzická osoba v hmotnej núdzi.

Čím viac vytriedime, tým menej zaplatíme

Čaká nás aj zvýšenie poplatku za odpad. Túto povinnosť ukladá samospráve štát. Všetky náklady na zneškodňovanie a likvidáciu odpadu, má mesto zo zákona povinnosť preniesť na poplatníkov. Mesto napriek navýšeniu poplatku na 73 €/osobu/rok, čo je zákonom stanovená sadzba, bude stále musieť nájsť zdroje na dofinancovanie likvidácie odpadu vo výške cca. 1,2 mil. eur

„Ak chceme v budúcnosti platiť za odpad menej, nezostáva nám nič iné ako zodpovedne triediť a znižovať tak množstvo odpadu, za ktorého likvidáciu musíme platiť. Platí jednoduchá rovnica čím menej odpadu vyprodukujeme a viac vytriedime, tým sa znížia náklady na jeho likvidáciu,“ konštatovala odborníčka na odpadové hospodárstvo Ing. Nékyová  a dodala, „ nemá zmysel sa pritom porovnávať s inými mestami. Každá samospráva vyprodukuje rozdielne množstvo odpadu a ani podmienky a náklady na jeho likvidáciu, nie sú rovnaké.“

Úľavy aj možnosť splátok

Napriek zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad mesto plánuje rozšíriť úľavy pre dôchodcov zo 7 na 14 eur a znížiť vekovú hranicu na jeho dosiahnutie na 65 rokov. Zároveň rozšíri úľavy pre nizkopríjmové rodiny a bude obyvateľom ponúkať zaplatiť poplatky aj v splátkach, čím sa tiež zníži jednorazové finančné zaťaženie rodín.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…