9. Jun 2015 5:54

Prieskum záujmu o novú sociálnu službu – Denný stacionár

Z rokovanie komisie MsZ v Prievidzi – komisie starostlivosti o obyvateľov vyplynula úloha vykonať prieskum medzi seniormi, ktorí sú obyvateľmi mesta ich záujem o zriadenie novej sociálnej služby poskytovanej v dennom stacionári.

V nasledovnom období bude mesto Prievidza zisťovať záujem seniorov o zriadenie denného stacionára. Ľudia môžu zaslať svoj názor prostredníctvom návratky do 15. júla 2015. Po tomto termíne bude prejavený záujem zo strany mesta Prievidza prehodnotený.

Čo je denný stacionár ?
Denný stacionár – „škôlka“ pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím:
– je služba poskytovaná v zariadení počas pracovných dní na určitý čas (napr. od 7.00 hod do 17.00 hod),
– je určená seniorom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v rodinách a ich rodinní príslušníci im nemôžu poskytovať celodennú starostlivosť, ale nechcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov (v domove dôchodcov),
– je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú si vyplniť svoj čas a udržiavať kontakty s inými ľuďmi vo svojom veku,
– podmienkou poskytovania uvedenej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta Prievidza pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste,
– poskytuje sa v ňom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie,
– zabezpečuje sa v ňom pracovná terapia a záujmová činnosť,
– podmienky poskytovania danej služby (výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu) upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách,
– predpokladané náklady na 1 deň by predstavovali sumu od 8 € – 10 €, podľa stupňa odkázanosti.

Ako prejaviť záujem?
V prípade záujmu žiadame vyplniť návratku a doručiť ju na zberné miesto – Miesto prvého kontaktu na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 14 v Prievidzi, alebo doručiť na sociálne oddelenie MsÚ – budova Priemstavu, V. poschodie, č. dv. 502, 503 a 505 Hviezdoslavova ul. č. 3 Prievidza. Obyvatelia sa môžu informovať aj telefonicky na telefónnych číslach: 046/5179 404, 5179 406, 5179 410 alebo 0904 752 669, 0904 752 667, 0904 752 665.

Vyjadriť svoj názor môžete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…