9. Jun 2015 5:54

Prieskum záujmu o novú sociálnu službu – Denný stacionár

Z rokovanie komisie MsZ v Prievidzi – komisie starostlivosti o obyvateľov vyplynula úloha vykonať prieskum medzi seniormi, ktorí sú obyvateľmi mesta ich záujem o zriadenie novej sociálnej služby poskytovanej v dennom stacionári.

V nasledovnom období bude mesto Prievidza zisťovať záujem seniorov o zriadenie denného stacionára. Ľudia môžu zaslať svoj názor prostredníctvom návratky do 15. júla 2015. Po tomto termíne bude prejavený záujem zo strany mesta Prievidza prehodnotený.

Čo je denný stacionár ?
Denný stacionár – „škôlka“ pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím:
– je služba poskytovaná v zariadení počas pracovných dní na určitý čas (napr. od 7.00 hod do 17.00 hod),
– je určená seniorom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v rodinách a ich rodinní príslušníci im nemôžu poskytovať celodennú starostlivosť, ale nechcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov (v domove dôchodcov),
– je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú si vyplniť svoj čas a udržiavať kontakty s inými ľuďmi vo svojom veku,
– podmienkou poskytovania uvedenej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta Prievidza pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste,
– poskytuje sa v ňom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie,
– zabezpečuje sa v ňom pracovná terapia a záujmová činnosť,
– podmienky poskytovania danej služby (výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu) upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách,
– predpokladané náklady na 1 deň by predstavovali sumu od 8 € – 10 €, podľa stupňa odkázanosti.

Ako prejaviť záujem?
V prípade záujmu žiadame vyplniť návratku a doručiť ju na zberné miesto – Miesto prvého kontaktu na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 14 v Prievidzi, alebo doručiť na sociálne oddelenie MsÚ – budova Priemstavu, V. poschodie, č. dv. 502, 503 a 505 Hviezdoslavova ul. č. 3 Prievidza. Obyvatelia sa môžu informovať aj telefonicky na telefónnych číslach: 046/5179 404, 5179 406, 5179 410 alebo 0904 752 669, 0904 752 667, 0904 752 665.

Vyjadriť svoj názor môžete TU.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…