3. Mar 2014 12:37

Pribudnú ďalšie parkoviská

Mesto v týchto dňoch pripravuje potrebné podklady a dokumentáciu pre budovanie ďalších parkovísk. Nové parkoviská majú byť hotové už v tomto roku a to v každom obvode mesta.

Mesto zo svojho rozpočtu vyčlení na budovanie nových spevnených plôch určených pre parkovanie desiatky tisíc eur. Financie majú byť prerozdelené tak, aby boli budované parkovacie plochy v každej časti mesta. V tomto roku budú prioritne vybudované parkoviská v lokalitách, ktoré sú počtom áut najvyťaženejšie.

RTV Prievidza:

Vybudovanie spevnených plôch na Ulici energetikov (pred objektom PIANO CLUB)
Ide o úpravu existujúceho šikmého parkovacieho státia na kolmé parkovacie státie a o úpravu trasy priľahlej spevnenej plochy pre peších. Asfaltový povrch jestvujúceho šikmého parkovacieho státia, ktorý tvorí súčasť miestnej komunikácie sa ponechá. Vytvorením novej spevnenej plochy pre osobné automobily v kolmom státí sa vytvorí priestor pre minimálne 16 osobných motorových vozidiel. Projekt sa začne realizovať v máji tohto roku. Na budovanie tohto parkoviska sú schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta vo výške 10 tisíc eur.

Vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ulica
Návrh rieši vytvorenie troch spevnených plôch pre osobné motorové vozidlá a to pred vchodom č. 51-55, vchodom č. 13-17 a vchodom č.30-32. Práce na vytvorení týchto parkovísk budú zahŕňať odstránenie betónových dlaždíc, podkladových vrstiev terénu pre novú spevnenú plochu, vybudovanie spevnenej plochy z polovegetačných tvárnic a v úrovni komunikácie a osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka po obvode nového kolmého parkovacieho státia.

Malookružná ulica č.51-55
Parkovisko bude s kolmým státím pre 7 osobných motorových vozidiel.

Malookružná ulica č.13-17
V tejto lokalite vznikne 6 parkovacích miest.

Malookružná ulica č.30-32
Pred týmto vchodom vznikne plocha pre 7 osobných automobilov.

Na vybudovanie parkovacích miest v lokalite Malookružná ulica je v rozpočte vyčlenená suma 20 tisíc eur.

Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa
Nové parkovisko v lokalite Zapotôčky vznikne na Ulici M. Rázusa, medzi obytným domom III.885 a obytným domom III.903 resp. za bytovým domom III.885.
Návrh rieši vytvorenie spevnenej plochy pre osobné motorové vozidlá spolu s príjazdovou spevnenou plochou. Vytvorenie tohto parkoviska sa vytvorí priestor pre parkovanie minimálne 15 osobných motorových vozidiel. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je naplánovaná v sume minimálne 26 tisíc eur.

Vybudovanie spevnenej plochy – Nábrežie Sv. Cyrila

Novovzniknuté parkovisko sa bude nachádzať pri miestnej komunikácii Nábrežie Sv. Cyrila, v zelenej ploche pred bytovým domom I. 322/35,36. Návrh rieši vytvorenie spevnenej plochy pre osobné motorové vozidlá spolu s príjazdovou spevnenou plochou. Parkovisko pre sedem vozidiel bude vytvorené z polovegetačných tvárnic. Na realizáciu tohto diela sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 10 tisíc eur.

Parkovisko v časti Necpaly

Dodatočne boli do harmonogramu budovania parkovísk na rok 2014 doplnené aj parkovacie plochy v časti Necpaly. Celý projekt je v realizácii príprav.

Budovanie uvedených parkovísk nadväzuje na už zrealizované nové parkoviská. V roku 2013 boli vybudované rovnaké parkoviská na Ul. A. Škarvana a Ul. M. Mišíka.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.