16. Dec 2011 10:23

Priamy prenájom majetku mesta Prievidza 3

Mesto Prievidza oznamuje zámer prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho prenájmu.

Mesto Prievidza oznamuje :

zámer prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s výškou nájomného minimálne 500 €/mesiac, na dobu určitú tri mesiace, a to od januára 2012, v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 488/11 zo dňa 06.12.2011.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť – bývalý areál MŠ mesta na Nedožerskej ceste v Prievidzi, zapísaný na liste vlastníctva č. 1:
– pozemok parcela č. 6577/3, zastavené plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m2,
– budova súpisné č. 30192, na pozemku parcela č. 6577/3, popis stavby – materská škola,
za účelom predprojekčných prípravných prác developerského projektu rekonštrukcie objektu bývalej MŠ, formou priameho prenájmu s podmienkami, že budúci nájomca odovzdá výsledky týchto prác v jednom vyhotovení mestu Prievidza a svojimi aktivitami neznehodnotí bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste v Prievidzi.

Návrh nájomného č. 3 v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu – Mesto Prievidza, Mestský úrad, právna kancelária, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ v zalepenej obálke s označením „Návrh nájomného č. 3 – priamy prenájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 02.01.2012 do 12.00 hod.

Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom osobám uvedeným v ods. 6 a 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Záujemcovia spolu s návrhom nájomného doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach s overeným podpisom (v prípade, ak ho už nedoložili na MsÚ). Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre – právna kancelária).

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…