17. máj 2016 13:09

Prepravná služba v roku 2015

Mesto Prievidza v roku 2015 zabezpečovalo 184 obyvateľom mesta prepravu sociálnym taxíkom. Obyvatelia mesta využívali prepravnú službu na návštevy zdravotníckych zariadení a ďalšie sociálne aktivity.

Celkovo bolo počas roka 2015 vykonaných 2012 jázd. Úhrada za 1 km prepravnej vzdialenosti predstavuje finančnú čiastku 0,30 €. Prepravná služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým, respektíve prechodným pobytom na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba je jednou z foriem sociálnej služby na podporu integrácie ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti tak, aby mal možnosť prepraviť sa ako zdravý človek.

Tabuľka: Prepravná služba v roku 2015:

Počet klientov prepravnej služby 184
Počet jázd za rok 2012

„Odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie má pozitívne ohlasy a záujem o prepravnú službu zo strany obyvateľov mesta. Mesto Prievidza chce i naďalej vychádzať čo najviac v ústrety ťažko zdravotne postihnutým obyvateľom, rešpektovať ich potreby a vytvárať vhodné podmienky pre vzájomné spolužitie, “ uzavrela vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…