20. Feb 2015 9:36

Pracovná skupina pripravila primátorke odporúčania pre racionalizáciu školstva

Vo štvrtok 19. februára 2015 opäť rokovala pracovná skupina pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Na základe stanovísk a návrhov členov pracovnej skupiny boli sformulované odporúčania pre primátorku mesta, na ktorých sa zhodli všetci prítomní členovia pracovnej skupiny. Vzhľadom na navrhované odporúčania a naplnenie účelu bola činnosť pracovnej skupiny ukončená.

Pracovná skupina neodporučila primátorke mesta k 1. septembru 2015 znižovať počty základných a materských škôl v súlade s jednou z navrhovaných alternatív v pracovnom materiáli. Hlavným dôvodom pre takéto rozhodnutie je očakávaná novelizácia pravidiel financovania škôl na celoštátnej úrovni, a tiež záujem udržania dostupnosti školských zariadení pre obyvateľov mesta. Boli však pripravené aj odporúčania na konkrétne opatrenia vedúce k racionalizácii školstva v Prievidzi, na ktorých sa tiež zhodli všetci prítomní členovia pracovnej skupiny.

Pracovná skupina odporúča primátorke mesta aj naďalej priebežne z rozpočtu mesta každoročne dofinancovať prevádzku škôl a školských zariadení prednostne pred inými investičnými a rozvojovým aktivitami mesta Prievidza. Navrhuje tiež uložiť riaditeľom MŠ a ZŠ prijať do 30. júna 2015 racionalizačné opatrenia patriace do ich kompetencie.

Pri vynakladaní výdavkov na prevádzku, údržbu a investície do materských škôl navrhuje pracovná skupina primátorke mesta uprednostniť mimorozpočtové zdroje, najmä finančné prostriedky z nenávratných zdrojov (EÚ projekty). V rozpočtovom procese mesta navrhuje uprednostňovať také postupy, ktoré nasmerujú vynakladanie výdavkov na údržbu, opravy a havárie na školské zariadenia zabezpečujúce pre obyvateľov mesta povinnú školskú dochádzku.

V záujme racionalizácie prevádzky budov navrhla pracovná skupina koncentrovať a kumulovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby sa uvoľňovali v budovách základných škôl ucelené celky, resp. pavilóny. V tejto oblasti navrhla pracovná skupina primátorke aj opatrenia týkajúce sa konkrétnych školských zariadení. V ZŠ na Rastislavovej ulici bolo navrhnuté realizovať priestorovú racionalizáciu k 1. septembru 2015 tak, aby sa uvoľnil jeden pavilón pre potreby ZUŠ Ľudovíta Stančeka. Pre racionalizáciu využitia budovy ZŠ na Ulici energetikov bolo navrhnuté pripraviť do 30. septembra 2015 štúdiu na riešenie prípadnej relokácie materskej školy, ktorá dôkladne preverí priestorové, technické, organizačné a materiálne podmienky a ich nákladovosť pri zohľadnení potrieb materskej školy v súlade s legislatívou pre tento typ predškolských zariadení. V ZŠ na Ulici P. J. Šafárika navrhla pracovná skupina vykonať k 1. septembru 2015 vykonať priestorovú racionalizáciu tak, aby sa uvoľnil jeden pavilón pre možnosti využitia na iné účely, napríklad na zariadenie pre seniorov.

Pracovná skupina sa uzniesla na tom, že zverejní pracovný materiál, ktorý bol zatiaľ využívaný len interne pre jej činnosť. Cieľom zverejnenia monitoringu zameraného predovšetkým na zmapovanie stavu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je hlavne informovať verejnosť o aktuálnej situácii v školstve a vytvoriť priestor pre návrhy ďalších riešení.

Okrem školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navrhla pracovná skupina primátorke aj odporúčanie týkajúce sa školských zariadení iných zriaďovateľov, ktoré sú naviazané na rozpočet mesta (súkromné a cirkevné školské zariadenia). Primátorke bolo odporučené vydať príkaz hlavnej kontrolórke mesta na kontrolu použitia dotácií v týchto subjektoch.

Návrhy pracovnej skupiny pre primátorku mesta sa týkajú aj uloženia úloh pre Odbor školstva a starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Prievidzi na vypracovanie materiálov potrebných pre realizáciu racionalizačných opatrení v budúcnosti. Prvým návrhom je vypracovať alternatívy nového modelu riadenia materských škôl. Druhým návrhom je vypracovanie metodiky k zápisu a prijímaniu žiakov do prvých tried základných škôl, s akcentom na školské obvody.

Vzhľadom na navrhované odporúčania bolo primátorke mesta navrhnuté ukončiť k 19. februáru 2015 činnosť pracovnej skupiny na racionalizáciu siete ZŠ a MŠ z dôvodu naplnenia účelu, pre ktorý bola ustanovená.

ico_pdf_46 Zápis a odporúčania z rokovania pracovnej skupiny k racionalizácii škôl konaného dňa 19.02.2015 v zasadačke prednostu MsÚ v Prievidzi

Prezenčná listina z rokovania pracovnej skupiny k racionalizácii škôl konaného dňa 19.02.2015 v zasadačke prednostu MsÚ v Prievidzi

Monitoring škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…