6. Dec 2011 11:45

Používanie zábavnej pyrotechniky

Je už pravidlom, že s príchodom zimy a blížiaceho sa konca roka to v našich mestách občas vyzerá ako na bojisku. Bez zábavnej pyrotechniky si niektorí z nás už nevedia predstaviť rôzne oslavy a životné jubileá. V konečnom dôsledku, bezpečnejšie je použiť továrensky vyrobené pyrotechnické predmety, ako podomácky skonštruované „časované bomby“. V meste Prievidza platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta.

Podľa tohto nariadenia je priestupkom proti verejnému poriadku používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Prievidza, nehnuteľnostiach hraničiacich s verejným priestranstvom a miestach verejnosti prístupných. Priestupku sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je organizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia spojeného s použitím zábavnej pyrotechniky, použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta Prievidza, s výnimkou 31. decembra od 10.00 hodiny do 03.00 hodiny 01. januára. Výnimka sa netýka Námestia slobody v Prievidzi, kde je zákaz používať zábavnú pyrotechniku bez výnimky!
Priestupku sa dopustí ten, kto organizuje alebo inak napomáha pri takejto činnosti, alebo kto ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti neurobí všetky opatrenia vedúce k zabráneniu používania zábavnej pyrotechniky na nehnuteľnosti.
Ustanovenie o napomáhaní je možné využiť v prípadoch, kedy sa priestupku dopustí maloletá osoba, ktorú nie je možné s ohľadom na vek postihnúť a preukáže sa obstaranie, zakúpenie pyrotechniky inou osobou, ktorou môže byť kamarát, starší spolužiak alebo aj rodič!
Za porušenie ustanovení tohto VZN môže primátor mesta právnickej alebo fyzickej osobe uložiť pokutu v zmysle zákona o obecnom zriadení až do výšky 6 638 €.
V blokovom konaní môže byť uložená pokuta do výšky 33 €, možno tu uložiť aj prepadnutie veci alebo zhabanie veci podľa zákona o priestupkoch.
O podmienkach predaja pyrotechnických výrobkov musia mať znalosti predávajúci, ktorí tak nemôžu robiť bez vykonania predpísanej skúšky. Pri nákupe zábavnej pyrotechniky si preverte, či predmety obsahujú návod na použitie, dátum výroby a dobu spotreby. Vždy žiadajte pokladničný doklad pre prípad neskoršej reklamácie.
POZOR! Zábavná pyrotechnika nie je hračkou a v detských rukách môže byť nebezpečnou zbraňou, preto vyzývame na opatrnosť pri je používaní, čo sa týka aj dospelých, kde je častou príčinou úrazov aj alkohol.
Upozorňujeme, že v meste Prievidza platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta. Priestupkom je nedovolené použitie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Prievidza okrem 31. decembra od 10.00 hodiny do 03.00 hodiny rannej dňa 01. januára. Výnimka sa netýka Námestia slobody v Prievidzi, kde je absolútny zákaz používať zábavnú pyrotechniku ! Za porušenie tohto zákazu hrozí postih v zmysle platných predpisov.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…