10. Dec 2019 9:20

Posledné rokovanie MsZ v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rokovalo v roku 2019 naposledy. Na programe boli viaceré dôležité body ako rozpočet mesta.

Program MsZ v Prievidzi zo dňa 9. decembra 2019:

-Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.
-Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza 5) Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a škol. zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2020.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
-Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2019.
-Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2020, 2021 a 2022.
-Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022.
-Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022.
-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
-Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o prijatých opatreniach.
-Návrh Internej smernice č. 107 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza.
-Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
-Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s.r.o., za obdobie 1-6/2019.
-Návrh navýšenia nájmu Dodatkom k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27. 5. 2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o. .
-Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., spol. SMMP, s.r.o. a príspevkovej organizácii KaSS Prievidza.
-Žiadosť spol. LMM groupe, s.r.o., o zmenu ÚPN mesta Prievidza, funkčnopriestorový blok 12-1-1.
-Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, o zmenu ÚPN CMZ Prievidza, funkčnopriestorový blok 3-1.1, úprava regulatívov.
-Žiadosť spol. SSD, a. s., Žilina o zmenu trasovania energetických inžinierskych sietí (Nábrežná ulica).
-Majetkovoprávne veci.
-Bod Rôzne:
• Návrh SMMP, s.r.o., na odpis pohľadávok.
• Návrh na zmenu zloženia členov Správnej rady neziskovej organizácie Harmónia.
-Interpelácie poslancov.

Obsah jednotlivých materiálov nájdete TU.K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…