15. Aug 2011 6:11

Ponuka práce na Mestskom úrade

Mesto Prievidza, mestský úrad, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, oddelenie výstavby a životného prostredia vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu referent výstavby, komunikácií a športovísk.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (VŠ stavebná, dopravná)
  • Prax v oblasti najmenej 3 roky
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Práca s PC
  • Osobnostné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných dokladov:
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o vzdelaní
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 25.8.2011 na adresu:
Mestský Úrad
Námestie slobody č.14
971 01 Prievidza
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…