3. Jan 2019 12:17

Pomoc bezprístrešným obyvateľom počas zimy

Mesto Prievidza v rámci svojich možností poskytuje starostlivosť bezprístrešným občanom, ktorí sa ocitli sociálne a spoločensky vyčlenení z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nedokážu samostatne riešiť.

Útulok, na Košovskej ceste
V Prievidzi je zriadený Útulok, na Košovskej ceste č. 15 a č. 17, ktorý spravuje Harmónia, n.o. ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza. Kapacita útulku je 41 lôžok. V prípade mimoriadnej potreby v zimných mesiacoch je možné kapacitu zvýšiť. V posledných rokoch sa však takáto potreba nevyskytla.

Úhrady za poskytnuté služby v Útulku sú nasledovné:
a) klient v hmotnej núdzi resp. príjem klienta na úrovni životného minima 1,00 €/deň
b) klient s príjmom do 1,5 násobku životného minima 2,00 €/deň
c) klient s príjmom nad 1,5 násobku životného minima 3,00 €/deň
d) klient s jedným dieťaťom vo veku do 3 rokov 2,00 €/deň
e) klient s jedným dieťaťom vo veku nad 3 roky 3,00 €/deň
f) za každé ďalšie dieťa vo veku nad 3 roky 0,50 €/deň.

Útulok poskytuje v rozsahu: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, utvára podmienky na: vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy alebo výdaj potravín, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Charita – dom sv. Vincenta
Mesto Prievidza spolupracuje už niekoľko rokov s Charitou – domom sv. Vincenta, n.o., ktorá sídli na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi.
Charita – dom sv. Vincenta, n.o. na Košovskej ceste č. 19, počas celého týždňa zabezpečuje výdaj teplého jedla za minimálny poplatok, tiež vydáva ošatenie a má vytvorené stredisko osobnej hygieny.
Jedlo sa podáva denne, vrátene sobôt, nedieľ a sviatkov nasledovne:
– raňajky v čase od 07,30 h do 08,00 h bez poplatku
– obed sa podáva v čase od 10,30 h. – 11,30 h.
– polievka s 2 krajcami chleba stojí 10 centov
– druhé jedlo stojí 40 centov
– káva stojí 20 centov
– večera sa podáva od 1.10.2018 do 31.03.2019 v čase od 19,30 h. do 20,00 h. vrátene teplého nápoja a je zdarma.

Nízkoprahová nocľaháreň je sprístupnená len počas zimného režimu denne v rátane sobôt, nedieľ a sviatkov od 19,00 h. do 7,00 h. s kapacitou 20 miest. V prípade potreby vie charita túto kapacitu rozšíriť o ďalších cca 5 miest. Je zabezpečená nočná služba – dozor nočnú službu zabezpečujú dobrovoľníci, v prípade potreby je privolaná hliadka MsP, prípadne hliadka PZ SR.

Obyvatelia môžu pomôcť poskytnutím trvanlivých potravín, polotovarov, teplého oblečenia, hlavne ponožiek, spodnej bielizne, čiapok, rukavíc, diek a pod.

Charita preberá veci v pracovné dni v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…