13. Apr 2011 11:57

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov príležitostného trhu VEĽKONOČNÉ TRHY 2011

Názov príležitostného trhu:VEĽKONOČNÉ TRHY 2011 Dátum konania: 18. 04. –21. 04. 2011  t. j. 4 dni Trhové miesto - miesto konania trhu:     Námestie slobody  v Prievidzi Prevádzkový čas príležitostného trhu:    18. – 20. apríla 2011: 08.00h – 18.00h,  21. apríla 2011: 08.00h –16.00h               Charakter  trhu: sezónny  trh  s predajom sortimentu s veľkonočnou tematikou veľkonočné ozdoby, veľkonočný tovar, darčekové predmety..), vrátane poskytovania služieb občerstvenia  Správca príležitostného trhu: mesto Prievidza Súvisiace predpisy – zákony a VZN: zákon č.

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a   poskytovania  služieb  na  trhových  miestach v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach  predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN   mesta  Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach  a VZN mesta  Prievidza  č. 71/2003  o  zdravom  životnom  prostredí, udržiavaní  čistoty  a  poriadku  v  meste  Prievidza   v  platnom  znení.                                              

     Vydávanie povolení

     Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej len predávajúci, trhovníci) sa vyberajú na základe písomne podaných ZÁVäZNÝCH PRIHLÁŠOK, ktorých prílohu tvorí živnostenské oprávnenie – živnostenský list, výpis z obchodného registra alebo koncesná listina, ďalej osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka príp. potvrdenie obecného/mestského úradu o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, lesa.

                Povolenia  na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb  na príležitostnom trhu  vydáva, a zároveň prideľuje predajný stánok, Mestský úrad Prievidza, oddelenie obchodu a služieb. Telefonický kontakt 046/5179720, 046/5179721, 046/5179719.

   Povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb si môže prevziať žiadateľ na základe predloženia platného občianskeho preukazu a zároveň originálov príp. overených fotokópií požadovaných dokladov uvedených v záväznej prihláške. V prípade zastupovania, je takáto osoba povinná predložiť okrem uvedených dokladov aj plnomocenstvo k zastupovaniu – k prevzatiu rozhodnutia a k vzdaniu sa práva opravného prostriedku voči nemu.   

      Vydávanie povolení na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb a platenie nájomného za predajný stánok, resp. dane  za užívanie  verejného priestranstva t.j. – za pridelené predajné miesta (ďalej len poplatok) sa uskutoční dňa:

 15. apríla 2011 (piatok) v čase  08.00 h  – 11.30 h

 18. apríla 2011  (pondelok) v čase 07.30 h – 12.00 h

na Mestskom úrade v Prievidzi, oddelení obchodu a služieb

budova PRIEMSTAVU, 6. poschodie, č. dverí 606

    

POPLATOK ZA PREDAJNÉ MIESTO

 

  1. Predajné miesto (užívanie mestského stánku) sa prideľuje len na celú akciu t.j. 4 dni a poplatok sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia. Dĺžka prenajatého mestského stánku je3 m  šírka (hĺbka)  je 2 m.
  2. Predajné miesto – pre občerstvenie vo vlastných stánkoch sa prideľuje len na celú akciu t.j. 4 dni a poplatok sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti záberu verejného priestranstva.

 

 

Sortiment/rozsah služieb

 

Výška poplatku

a)

občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu daň za užívanie verejného priestranstva

 

5,– €/m2/deň

b)

tepelne upravené potraviny a nealkoholické nápoje na priamu konzumáciu – daň za užívanie verejného priestranstva

 

5,– €/m2/deň

c)

umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu – daň

 

0,20 €/m2/deň

d)

tradičné veľkonočné výrobky a cukrovinky – nájom stánkov

 

1,50 €/m2/deň

 

Predávajúci z okresu Prievidza, ktorí sa zúčastnili príležitostného trhu „Ulička remesiel“ v roku 2010, platia nájomné za mestský stánok vo výške 1€.

 

užívanie PREDAJNÉHO MIESTA

 

     je možné až po obdržaní právoplatného povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na  príležitostnom trhu  a po zaplatení poplatkov , a to len  predajné miesto určené v povolení podľa pokynov správcu trhu a príslušníkov Mestskej polície Prievidza (ďalej len „MsP“).

 

     Bez písomného súhlasu správcu trhu:

a) pridelené predajné miesta (mestské stánky) sa  nesmú zamieňať,

b) je zakázané užívanie verejného priestranstva mimo prenajatého stánku.  

                                                                             

     Po skončení nájmu je užívateľ povinný vrátiť mestský stánok v pôvodnom stave prenajímateľovi. Pri  akomkoľvek poškodení prenajatého mestského stánku je jeho užívateľ (nájomca) povinný niesť náklady na jeho opravu. V prípade, že k poškodeniu stánku dôjde mimo prevádzkového času, je nájomca po zistení tejto skutočností povinný ihneď ju  nahlásiť na MsP (t. č. 159) resp. organizátorovi trhu.  Námestie slobody je monitorované kamerovým systémom napojeným na MsP. Organizátor trhu nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na súkromnom majetku nájomcu.                                             

     Zásobovanie tovarom

je povolené motorovými vozidlamiráno– a to  iba v čase od06.00do08.00h a po skončení času predaja a prevádzkového času príležitostného trhu iba jednu hodinu, pričom za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – pešej zóne Námestia slobody sa za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 1 motorového vozidla platí  1,50 €/vozidlo/deň (platba pri preberaní povolenia).

 

     V inom čase v priebehu dňa  je zásobovanie možné len bez použitia motorového vozidla. Parkovanie motorových vozidiel na Námestí slobody je zakázané! 

 

U P O Z O R N E N I E

 

     O vydanie rozhodnutia k predaju potravín a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách mimo trvalého bydliska a miesta podnikania je trhovník povinný požiadať príslušný orgán na ochranu zdravia – REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v mieste svojho bydliska.

 

     Všetky stánky s občerstvením (predávajúci) sú povinní dodržiavať rozhodnutie – pokyny REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v Prievidzi.

    

     Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do  verejných vpústí ako i vylievanie iných nečistôt  pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený. 

 

      Trhovníci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č. 33 2000-4-41 a STN č. 33 2000-4-47 a platnú revíznu správu t.j. nie staršiu ako 6 mesiacov. V opačnom prípade nebudú                              zapojení! Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené každý deň ráno v čase od 08.00 h do 09.00 h, ale len v prípade dodržania uvedených STN  a platnej revíznej správy a pokiaľ trhovník požiadal v ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKE o napojenie na elektrickú energiu. Poruchy napojenia na elektrickú energiu sa hlásia na  čísle tel.: 0915 496 623 – Mgr. Letavay. Je zakázané používať elektrické ohrievacie prístroje na vykurovanie stánku, v opačnom prípade bude takýto stánok od elektrickej energie odpojený.                                                                                                            

Upozorňujeme účastníkov VEĽKONOČNÝCH TRHOV 2011, že každý stánok (predajné miesto) musí byť viditeľne označený evidenčným číslom, ktoré dostane pri vydávaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (farebný papierik) od organizátorov.

 

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a)      označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zák. č. 455/1991 a zák. č. 250/2007)

b)      dodržiavať trhový poriadok  trhového miesta

c)      používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zák. č. 289/2008 Z. z.) a pri predaji vydávať potvrdenie o zakúpení tovaru

d)      udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané

e)      zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (zák. č. 18/1996 a zák. č. 250/2007)

f)       vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia (pričom je povinný používať úradne overené miery, váhy a závažia).

 

      Predaj môžu zabezpečovať len osoby uvedené v živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade musí byť medzi majiteľom živnostenského oprávnenia  a poverenou osobou k predaju a poskytovaniu služieb uzatvorená zmluva o pracovnom pomere (vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti…)

 

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:

a)      doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti

b)      doklad o zaplatení  za pridelené predajné miesto

c)      zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb

d)      doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).

                               

     Za porušenie  ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov môžu orgány dozoru –  mesto Prievidza uložiť pokutu do 16 596,96 € , v prípade porušenia všeobecne záväzných predpisov mesta Prievidza  podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638 €.  V blokovom konaní môže byť udelená pokuta podľa § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

                                               JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

                                                   

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…