6. máj 2011 6:45

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov príležitostného trhu MESTSKÉ DNI

Názov príležitostného trhu: MESTSKÉ DNI 2011  Dátum konania: 20. - 22. mája 2011 t. j. 3 dni  Trhové miesto - miesto konania trhu: Námestia slobody  v Prievidzi Prevádzkový čas príležitostného trhu:   20. mája 2011: od 08.00h do 19.00h,  od 08.00h do 23.00h - občerstvenie  21.

mája 2011: od 08.00h do 19.00h, od 08.00h do 24.00 h – občerstvenie

22. mája 2011: od 08.00h do 19.00h,  od08.00h do20.00h – občerstvenie

 

Charakter  trhu: výročný trh spojený s kultúrnym programom, vrátane  poskytovania služieb občerstvenia, predaj výrobkov v mestských stánkoch, služby občerstvenia vo vlastných predajných zariadeniach   

Správca príležitostného trhu: mesto Prievidza

Súvisiace predpisy – zákony a VZN: zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania  služieb  na  trhových  miestach v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN  mesta  Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach a VZN mesta  Prievidza  č. 71/2003  o  zdravom  životnom  prostredí, udržiavaní  čistoty  a  poriadku  v  meste  Prievidza v platnom znení.

POVOLENIA NA PREDAJ

Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej len predávajúci) sa vyberajú na základe písomne podaných ZÁVäZNÝCH PRIHLÁŠOK, ktorých

prílohu tvorí živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra, ďalej osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka príp. potvrdenie obecného/mestského úradu o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, lesa.

     Povolenia  na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb  na príležitostnom trhu MESTSKÉ DNI 2011 vydáva a zároveň prideľuje  predajný stánok Mestský úrad Prievidza, oddelenie obchodu a služieb (ďalej len „správca trhu“) Telefonický kontakt 046/5179720, 046/5179721, 046/5179719. Povolenie si môže prevziať žiadateľ na základe predloženia platného občianskeho preukazu a zároveň originálov príp. overených fotokópií požadovaných dokladov uvedených v záväznej prihláške. V prípade zastupovania, je takáto osoba povinná predložiť okrem uvedených dokladov aj plnomocenstvo k zastupovaniu – k prevzatiu rozhodnutia a k vzdaniu sa práva opravného prostriedku voči nemu.

      Vydávanie povolení a platenie nájomného za predajný stánok, resp. dane za užívanie pridelených predajných miest (ďalej len poplatok) sa uskutoční:

 – na Mestskom úrade v Prievidzi, Oddelení obchodu a služieb, Budova PRIEMSTAV-u, Hviezdoslavova ulica 3, 6. poschodie, č. dverí 606 – v dňoch:

 

18. mája 2011 (streda) v čase:             08.00 – 12.00 h a 13.00 – 14.30 h

19. mája 2011 (štvrtok) v čase:               08.00 – 12.00 h

20. mája 2011 (piatok) v čase:                 07.30 – 11.00 h

 

     Rezervácia na pridelené predajné miesto (nájom mestského stánku) na základe ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY je dňa 20. mája 2011 do08.00h.

 

POPLATOK ZA PREDAJNÉ MIESTO

 

  1. Mestský stánok sa prideľuje len na celú akciu, t. j. 3 dni a poplatok sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia.

 

  1. Predajné miesto pre občerstvenie  vo vlastných stánkoch sa prideľuje len na celú akciu t. j. 3 dni a poplatok  sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia podľa veľkosti užívania verejného priestranstva.

 

Sortiment/rozsah služieb

Výška poplatku

a)

občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu  – daň

5 €/m2/deň

b)

tepelne upravené potraviny a nealkoholické nápoje na priamu konzumáciu – daň

5 €/m2/deň

c)

umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu – daň

0,20 €/m2/deň

d)

kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok – nájom

5 €/m2/deň

e)

remeselné a ľudovoumelecké výrobky, semiačka – nájom

2 €/m2/deň

f)

remeselníci z Uličky remesiel 2011 – nájom (za podmienky predaja a prezentácie svojich remeselných alebo ľudovo-umeleckých výrobkov)

1 € za stánok/3 dni

g)

ostatné – nájom

3,5 € /m2/deň

                                                      

užívanie PREDAJNÉHO MIESTA

 

     je možné až po obdržaní právoplatného povolenia na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a  po zaplatení poplatkov, a to len  predajné miesto určené v povolení a podľa pokynov správcu trhu a príslušníkov Mestskej polície Prievidza (ďalej len „MsP“).

 

     Bez písomného súhlasu organizátora trhu:

a) pridelené predajné miesta (prenajaté stánky) sa  nesmú zamieňať,

b) je zakázané užívanie verejného priestranstva mimo prenajatého stánku.  

                                                                                                                                

     Po skončení nájmu je užívateľ povinný vrátiť stánok v pôvodnom stave prenajímateľovi. Pri  akomkoľvek poškodení prenajatého mestského stánku je jeho nájomca povinný niesť náklady na jeho opravu. V prípade, že k poškodeniu stánku dôjde mimo prevádzkového času, je nájomca po zistení tejto skutočností povinný ihneď ju  nahlásiť na MsP (tel. č. 159), resp. organizátorovi trhu. Námestie slobody je monitorované kamerovým systémom napojeným na MsP Prievidza. Organizátor trhu nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na súkromnom majetku nájomcu.                                             

    

Zásobovanie tovarom

 

je povolené motorovými vozidlamiránoiba v čase od06.00do08.00h a po skončení času predaja a prevádzkového času príležitostného trhu iba jednu hodinu, pričom za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  – pešej zóne Námestia slobody sa za každý deň vjazdu a zotrvania 1 motorového vozidla platí daň vo výške 1,5 € /vozidlo/deň (platba pri preberaní povolenia).  Od dane sú oslobodení remeselníci alebo ľudoví umelci, ktorí na príležitostnom trhu prezentuje svoje výrobky.   V inom čase v priebehu dňa  je zásobovanie možné len bez použitia motorového vozidla. Parkovanie motorových vozidiel na Námestí slobody je zakázané! 

 

U P O Z O R N E N I E

 

     O vydanie rozhodnutia k predaju potravín (okrem ovocia a zeleniny) a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách mimo trvalého bydliska a miesta podnikania je predávajúci povinný požiadať príslušný orgán na ochranu zdravia – REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v mieste svojho bydliska.

     Podnikateľské subjekty predávajúce občerstvenie sú povinné dodržiavať rozhodnutie – pokyny REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v Prievidzi.

    

     Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do  verejných vpústí ako i vylievanie iných nečistôt  pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený.  

V prípade znečistenia verejného priestranstva predávajúcim, je tento povinný vykonať nápravu na vlastné náklady!

 

      Predávajúci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č. 33 2000-4-41 a STN č. 33 2000-4-47 a platnú revíznu správu, t.j. nie staršiu ako 6 mesiacov. V opačnom prípade nebudú zapojení! Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené každý deň ráno v čase od 08.00 h do 09.00 h, ale len v prípade dodržania uvedených STN  a platnej revíznej správy a pokiaľ trhovník požiadal v ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKE o napojenie na elektrickú energiu. Poruchy napojenia na elektrickú energiu sa hlásia na  čísle tel.: 0915 496 623 – Mgr. Letavay.  Tel. č. na organizačný štáb príležitostného trhu 046/5179 719,5179 720,5179 721.                                                                                    

   

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a)      označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zák. č. 455/1991 a zák. č. 250/2007)

b)      dodržiavať trhový poriadok  

c)      používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zák. č. 289/2008) a pri predaji vydávať potvrdenie o zakúpení tovaru

d)      udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané

e)      zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (zák. č. 18/1996 a zák. č. 250/2007)

f)        vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia (pričom je povinný používať úradne overené miery, váhy a závažia.)

 

      Predaj môžu zabezpečovať len osoby uvedené v živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade musí byť medzi majiteľom živnostenského oprávnenia  a poverenou osobou k predaju a poskytovaniu služieb uzatvorená zmluva o pracovnom pomere (vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti…)

 

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:

a)      doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti

b)      doklad o zaplatení za pridelené predajné miesto

c)      zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb

d)      doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).

                                

     Za porušenie  ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov môžu orgány dozoru –  mesto Prievidza uložiť pokutu do výšky 16 596,96 €, v prípade porušenia všeobecne záväzných predpisov mesta Prievidza  podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky6 638 € V blokovom konaní môže byť udelená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

                                                                                                JUDr. Katarína Macháčková, v. r.

                                                                                                       primátorka mesta

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…