28. Apr 2016 11:19

Platby v Zariadení pre seniorov po novom

Poslanci schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza. Ním sa pre klientov zvyšujú poplatky za poskytované sociálne služby.

Zmeny, ktoré nové VZN prináša, sa okrem iného dotýkajú výšky poplatkov za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov (ďalej len ZpS). Priemerne dôjde k navýšeniu o 40 eur na klienta. Naposledy boli poplatky v ZpS zvyšované v roku 2011. Hlavne zmenou legislatívy SR a zvyšovania nákladov na mzdy zamestnancov zdravotného a prevádzkového úseku potrebuje ZpS v svojom rozpočte zvýšiť jeho príjmovú časť. V prípade nezvýšenia platieb pre klientov ZpS, by museli tieto výdavky ísť priamo z rozpočtu mesta Prievidza.

ZpS Prievidza poskytuje sociálnu starostlivosť 250-tim klientom celoročne. Klientmi zariadenia sú v prevažnej miere občania, ktorých stupeň odkázanosti je už vyšší čo znamená, že si vyžadujú poskytovanie celodennej ošetrovateľskej starostlivosti. Zákon o sociálnych službách stanovuje minimálnu hranicu počtu zamestnancov na 125. V podmienkach ZpS Prievidza, ktoré sídli až v dvoch od seba vzdialených budovách sa nárok na počet zamestnancov ešte zvyšuje. „V súčasnosti zamestnávame 126 zamestnancov, do budúcnosti však bude nutné ich stav ešte zvýšiť najmä z dôvodu čoraz väčšej imobility klientov. Zákon o sociálnych službách stanovuje, že do zariadenia môžeme prijať už len klientov, ktorí majú stupeň odkázanosti IV – VI, čo znamená zníženú alebo žiadnu mobilitu,“ opísal jeden z dôvodov riaditeľ ZpS Prievidza Branislav Magdolen.

Zmena legislatívy vyžaduje zvýšenie platového hodnotenia
Mzdové náklady zariadenia, ktoré stanovuje štátna legislatíva neovplyvňuje iba samotný nárast počtu zamestnancov, ale i legislatívne zmeny, ktoré musia byť aplikované do praxe. Celkový rozpočet ZpS Prievidza na kalendárny rok je cca 1 710 000€. Na mzdy a odvody sa vynakladá viac ako 60% z celkových výdavkov.

Len nárast mzdových nákladov predstavuje od roku 2011 pre ZpS Prievidza finančnú záťaž vo výške viac ako 250 000,- €. Výška dotácie zo štátneho rozpočtu pre tieto účely sa však už roky nezvyšovala. Predstavuje sumu 960 000,- € a medziročne sa nezvyšuje aj keď legislatívne zmeny v mzdovej oblasti náklady pre ZpS sa zvyšujú. Ako v tomto smere povedal Branislav Magdolen „v roku 2016 sme zo zákona opäť povinní zvýšiť zamestnancom tarifné platy o ďalšie 4 %, celkový náklad na valorizáciu platov na rok je 30 870 € na čo musíme hľadať zdroje financovania. Z dôvodu, že od roku 2011 zostávajú poplatky klientov za poskytované služby nezmenené, sme nútení v roku 2016 pristúpiť k ich navýšeniu. Hľadanie zdrojov znižovaním vlastných výdavkov na minimum už nepostačuje naše mzdové náklady vykrývať.“

Zvýšenie nákladov poplatku za komunálny odpad
Poplatky klientov za poskytované sociálne služby boli nezmenené od roku 2011, v poplatku klientov neboli zahrnuté také položky ako poplatok za komunálne odpady. Celková platba ZpS, ktorá zmenou zákona pribudla v roku 2014, len na poplatku za komunálny odpad za rok predstavuje spolu 7 699,49 €, z toho poplatok za klientov zariadenia je 6 653,22 €. Zariadenie je preto nútené hľadať zdroje aj na úhradu poplatkov za komunálny odpad.

Porovnanie úhrad za jednu hodinu
V prípade, že je senior odkázaný na opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná v jeho domácnosti, platí za hodinu starostlivosti sumu 1,20 €. V prípade, že senior je umiestnený v ZpS a využíva služby poskytované v zariadení, platí za hodinu starostlivosti sumu 0,40 €. V úhrade za poskytovanú službu sú pritom zahrnuté aj náklady za stravu, bývanie, zaopatrenie. Táto výška je stále nižšia a to aj po zvýšení poplatkov, než poplatky za opatrovateľskú službu poskytovanú priamo v bydlisku seniora.

Prehľad platieb
Na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa stanovujú ekonomicky oprávnené náklady. Tie sa každoročne zvyšujú hlavne vplyvom legislatívnych zmien. Štát prispieva dotáciou na jedného klienta sumou 320 eur na mesiac, zvyšok tvoria vlastné príjmy zariadenia. Priemerná výška platieb klienta v ZpS Prievidza je pritom v objekte na Ul. J. Okáľa suma 246,00 € a v objekte na Ul. M. Rázusa 265,00 €. „Samozrejme, ak by štát zvýšil v rámci svojej sociálnej politiky výšku dotácie na jedného klienta, potom by sme tieto poplatky zvyšovať nemuseli,“ vysvetlil Magdolen. Ako ďalej pokračoval „aj napriek tomu, že sme sa rozhodli zvýšiť klientom úhrady v priemere o 40 eur, sme s našim zariadením najlacnejším svojho druhu v širšom okolí. Výška priemernej mesačnej úhrady v okolitých mestách , ako sú Bojnice, Nitrianske Rudno, Handlová, Nitrianske Pravno alebo Kanianka sa pohybuje na úrovni od 300 – 600€.“Ochrana príjmu klienta
Po zaplatení úhrady musí klientovi zariadenia zostať mesačne pri celoročnej pobytovej sociálnej službe z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima (198,09 €) t.j. 49,52 €.

Ak má klient zariadenia nižší príjem, nevznikne mu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Táto povinnosť prechádza postupne na zaopatrené plnoleté deti. Zaopatrené plnoleté deti môžu uzatvoriť so zariadením písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Pokiaľ sa preukáže že zaopatrené plnoleté deti nemôžu doplácať úhradu za sociálnu službu, je to pohľadávka zariadenia, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní.

Hľadanie zdrojov znižovaním vlastných výdavkov v zariadení na minimum už nepostačuje reflektovať na neustále sa zvyšujúce náklady za viaceré služby, ako aj na zmeny ktoré vyplývajú z legislatívnych pravidiel. Z týchto dôvodov boli poplatky klientov za poskytované sociálne služby za ubytovanie, stravovanie a odkázanosť navýšené.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…