18. Jun 2012 13:13

Pešia zóna bude otvorená v piatok

Otváranie pešej zóny sa uskutoční v piatok 22. júna o 15.00 h. Na slávnostné otvorenie pozývame širokú verejnosť.

Stavebné práce na „Rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi“ boli začaté podľa predpokladu v júni 2011 oplotením staveniska. Zhotoviteľ diela postupne realizoval všetky stavebné práce v rámci lehôt stanovených samotným projektom. Obnovu „Pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi“ pripravovalo mesto Prievidza niekoľko rokov.

Pešia zóna sa nachádza pred jednou z najkrajších a štýlovo najčistejších barokových stavieb v strednej Európe, kostolom Najsvätejšej Trojice Rehole piaristov. Na daný zámer bola v marci 2009 vyhlásená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu – Regenerácia sídiel. Mesto reagovalo podaním žiadosti pripravenej stavby v septembri 2009, pričom schválená bola v máji 2010 v celkovej hodnote 1 050 368,49 €. Sumu tvorí 95 % nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v hodnote 997 850,06 € a 5 % v hodnote 52 518,43 € tvorí príspevok z rozpočtu mesta.

Hlavným dôvodom predloženia projektu bol značne poškodený a nevyhovujúci povrch „starej“ pešej zóny, ako aj nevyhovujúco osadené verejné osvetlenie, ktoré nezabezpečovalo dostatočné svetlo. Zeleň, ktorá sa nachádza v tejto centrálnej časti bola schátralá a vyžadovala obnovu.

Na akciu bola vypísaná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní verejná súťaž, ktorej víťazom sa stala skupina zhotoviteľov: STRABAG, s.r.o. Bratislava, SATES, a.s., Považská Bystrica a „ROSS“ Realitno-obchodno-stavebná spoločnosť, s.r.o. Topoľčany.

Zmluva so spoločnosťami bola podpísaná dňa 31. marca 2010. V prípade, že by mesto Prievidza nevyčerpalo poskytnuté finančné prostriedky na tento účel do 31. júla 2012, je povinné ich vrátiť. Tento projek bol financovaný z prostriedkov EÚ. V rámci projektu má mesto záujem na vytvorení esteticky vyhovujúceho a bezpečného pohybu peších a vytvorenie odpočinkových plôch.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.