3. Jan 2012 10:13

OZNÁMENIE o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012/13

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012 / 2013 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta Prievidza č.98 /2008 o povinnej školskej dochádzke v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza dňa 3. februára 2012 v čase od 9.00 hod. do 17. 00 hod.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní aj riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy a zriaďovateľ štátnych škôl na svojej internetovej stránke, v regionálnej televízii, v mestskom rozhlasea v tlači Novinky Prievidze.
Podmienky a forma zápisu :
1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. .
2. Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a rodný list dieťaťa.
3. Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2012, musí byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ školy podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky.

4. Podľa miesta trvalého bydliska a príslušnej školy sú v zmysle VZN č. 104/2009 vytvorené školské obvody, ktoré určujú povinnosť školy prijať dieťa do 1.ročníka danej školy. Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek školu v Prievidzi.

Informácia pre rodičov:

Mestské zastupiteľstvo dňa 13. 12. 2011 svojím uznesením č. 360/2011 schválilo návrh na vyradenie školy – III. Základná škola, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30.6. 2012 a uznesením č. 362/2011 návrh na vyradenie školy – Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30.6. 2012 ako nevyhnutnú potrebu racionalizácie siete škôl a školských zariadení v Prievidzi.

V súčasnom období prebieha proces na vyradenie vyššie uvedených škôl zo siete škôl a školských zariadení a bude ukončený vydaním rozhodnutia MŠ VVaŠ SR o ich vyradení (nevyradení). Z uvedeného dôvodu odporúčame rodičom pri zápise detí do 1. ročníka zvážiť uvedenú skutočnosť.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…