28. Mar 2018 9:31

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 25.04.2018 v čase od 8:00 - 17:00 hod. v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2017 dovŕši šiesty rok veku, povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V prípade, že si rodič/zákonný zástupca nesplní túto povinnosť, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94€ . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. Školské obvody v meste Prievidza stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. O povolení vzdelávania mimo územia SR rozhoduje riaditeľ školy sídliacej na území SR, do ktorej je žiak prijatý na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie :
a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…