8. Jan 2015 11:06

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2015/2016

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 02.02.2015 v čase od 9.00 - 17.00 hod. v priestoroch jednotlivých základných škôl.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2015 dovŕši šiesty rok veku, povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
V prípade, že si rodič/zákonný zástupca nesplní túto povinnosť, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94€ . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. Školské obvody v meste Prievidza stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. O povolení vzdelávania mimo územia SR rozhoduje riaditeľ školy sídliacej na území SR, do ktorej je žiak prijatý na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie :
a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…