26. Jul 2019 11:15

Oznámenie o začatí stavebného konania - RD Veľká Lehôtka

Stavebník Bc. Peter Galbička, Viničná ulica 519/8, Prievidza, podala dňa 09.07.2019 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, na pozemkoch parc. č. CKN 385, 386 v kat. území Veľká Lehôtka.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…