12. Mar 2012 6:39

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza

Stavebník: vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777, zast. Ing. arch. Gabrielom Szalayom – AGS ATELIÉR Prievidza, podal dňa 07.03.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu : Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…