12. Mar 2012 6:39

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza

Stavebník: vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777, zast. Ing. arch. Gabrielom Szalayom – AGS ATELIÉR Prievidza, podal dňa 07.03.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu : Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.