11. Feb 2019 8:58

Oznámenie o začatí stavebného konania - Apartmánový dom

Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa 29.01.2019 u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Apartmánový dom, par. č. 8013/20, Prievidza“, na parc. č. CKN 8013/20 a siete technického vybavenia na pozemku parc.č. CKN 8013/5 v kat. území Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…