17. Jan 2012 7:17

Oznámenie o začatí konania – Spoločenstvo vlastníkov bytov Mojmír

O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením. Žiadatelia Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Mojmír “, Prievidza podali dňa 22.11.2011 (po výzve na doplnenie a doplnení 22.12.2011 a 13.01.2012) na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby Zateplenie obvodového plášťa byt. domu na ul. Mojmírová 2-8, Prievidza v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 5352/2, s.č. 40196 pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby – do 31.12.2014.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…