11. Oct 2019 10:31

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia líniovej stavby

„Prievidza – Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163“, na pozemku parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN 4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, v katastrálnom území Prievidza. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané mestom Handlová pod číslom SÚ 2017/5679/1044-2, dňa 20.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2017.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…