6. Aug 2012 12:59

Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Žiadateľ IPEM s. r. o., Vinohradnícka 47, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 12. 07. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie predĺženia 1 ks jestvujúceho reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 3633/2.

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 71 a nasl. stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov oznamuje začatie konania o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.08.2012 o 11,00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, Hviezdoslavova ul. 3, V. posch., č. dverí 510.

Celý text na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…