25. Jul 2011 7:25

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.- „Shopping park Korzo Prievidza“

Stavebník SCP s.r.o., so sídlom Technická 7, 811 06 Bratislava, podal dňa 05.04.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentáci označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO č. 4 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…