25. Jul 2011 7:25

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.- „Shopping park Korzo Prievidza“

Stavebník SCP s.r.o., so sídlom Technická 7, 811 06 Bratislava, podal dňa 05.04.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentáci označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO č. 4 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…