25. Jul 2011 7:25

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.- „Shopping park Korzo Prievidza“

Stavebník SCP s.r.o., so sídlom Technická 7, 811 06 Bratislava, podal dňa 05.04.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentáci označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO č. 4 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…