25. Jul 2011 7:25

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania.- „Shopping park Korzo Prievidza“

Stavebník SCP s.r.o., so sídlom Technická 7, 811 06 Bratislava, podal dňa 05.04.2011 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentáci označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO č. 4 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.