25. Sep 2017 12:44

Oznámenie o výrube

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b oznamuje, že bude vykonávať výrub 2 ks stromov, ktoré rastú v ochrannom pásme plynovodu na pozemkoch parc. č. 1270/23 a 1277/1, k. ú. Prievidza.

Zásah je v súlade s § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 79 ods. 2 písm. e) je šírka ochranného pásma predmetného plynovodu stanovená na 1 m. Realizáciu vykoná poverená spoločnosť SAND SK, s.r.o., Košúty 2, Martin v lehote do 31. 03. 2020. Vyrúbaná drevná hmota patrí vlastníkovi pozemku, pokiaľ sa s ním nedohodne inak ( ako napr. odvoz drevnej hmoty, štiepkovanie, rozhrnutie na pozemku a pod.). O zverejnenie oznamu požiadala spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…