17. Dec 2015 14:12

Oznámenie o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a. s. je osobou, ktorá je poverená prevádzkovaním a údržbou elektrických vedení nachádzajúcich sa v katastrálnom území nášho mesta, preto informuje.

Podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
– zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
– vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
– vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou (vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia),
– uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
– vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
– vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o ňu starať.

SSE-D žiada vlastníkov pozemkov, aby ich zamestnancom poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení a najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a. s. (alebo osobám splnomocneným) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v meste Prievidza – mesto a mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka v priebehu mesiaca Január 2016 – Február 2016.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním povinností osôb a podľa § 91 ods. 1 písm. b) uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy. V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE – D, a. s. na vstup na pozemok a vykonanie príslušných prác, oznámi to SOI ako porušenie Zákona o energetike.

SSE – D, a. s. poukazuje na skutočnosť, že zabránenie vstupu na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činuvšeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.