29. Jun 2012 7:17

Ôsme zasadnutie mestského zastupiteľstva

Na utorkovom ôsmom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili doplnky všeobecne záväzných nariadení. Rozhodovali tiež o vypísaní obchodných verejných súťaží a zmene územného plánu.

TIP: Materiály a ostatné dokumenty k 8. zasadnutiu MsZ (kliknite sem)

Na úvod programu prednosta mestského úradu Norbert Turanovič vyhodnotil plnenie uznesení MsZ. Súčasťou správy bolo aj odôvodnenie vyradenia niektorých uznesení zo sledovania, resp. pozastavenie a opravy vybraných uznesení. Svoje stanovisko k plneniu uznesení MsZ v Prievidzi poslancom predniesla aj hlavná kontrolórka.

Generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko poslancom predložil správu o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie január – apríl 2012. MsZ zobralo túto správu na vedomie.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ a poskytovateľ sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov a opatrovateľská služba) je na základe novely zákona o sociálnych službách povinné vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť sumu úhrady za poskytovanie sociálnych služieb najneskôr do 30.6.2012 tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu bola najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Poslanci preto schválili doplnok k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza. MsZ tiež schválilo návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, ktorá stanovuje kritériá pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda.

Hlasovaním poslancov MsZ bolo zmenené sídlo školského stravovacieho zariadenia I.ZŠ, Sama Chalupku – Školskej jedálne. Zmena vyplynula z organizačnej zmeny mesta Prievidza, na základe ktorej boli III. ZŠ, Ul. S. Chalupku a jej súčasti k 30.6.2012 vyradené zo siete škôl a školských zariadení a zrušené. Keďže je v záujme mesta zachovať pre potreby I. ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14 časť objektu zrušenej školy, t.j. III. ZŚ, v ktorej sa nachádza aj školská jedáleň, je pre mesto ako zriaďovateľa výhodnejšie prevádzkovať stravovanie žiakov v tomto objekte (hlavný pavilón, veľká telocvičňa a pavilón, ktorý má v prenájme súkromná stredná škola sú vykurované prostredníctvom výmenníkovej stanice pod hlavným pavilónom). Vylepšia sa tiež podmienky pre stravovanie žiakov I. ZŠ S. Chalupku tým, že školská jedáleň bude podstatne bližšie, presun žiakov bude rýchlejší a hlavne bezpečnejší.

Poslanci odsúhlasili aj zmeny a doplnky č.14 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnok č.10 k VZN č. 31/1995 o územnom pláne mesta. Materiál bol spracovaný na základe požiadavky investora pre rozšírenie rozvojovej lokality (funkčno-priestorový blok č. 7-2-9) pre funkciu bývania.

Dlhšia rozprava poslancov MsZ bola k návrhu doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza. Podstatou doplnku bol návrh úpravy časov, kedy môže byť pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome, obytnom a zmiešanom území v letnom období prevádzkované vonkajšie sedenie a časov, v ktorých je na vonkajšom sedení povolená hudobná produkcia a prísluchová hudba. Poslanci napokon doplnok VZN schválili. Po nadobudnutí účinnosti sa preto pravidlá upravia – hudobná produkcia bude v letnom období na terasách v týchto lokalitách povolená do 20 hod. a sedenie na terasách do 22. hod.

V marci 2012 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza proti VZN č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza. Zastupiteľstvo už na aprílovom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým protestu prokurátora vyhovelo a uložilo právnej kancelárii mesta pripraviť návrh na zrušenie tohto VZN. Poslanci preto hlasovaním schválili VZN mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011.

Hlavná kontrolórka predložila zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. MsZ zobralo návrh na vedomie.

Aj na tomto zasadnutí MsZ bol od 10.00 hod. vyčlenený v rokovaní priestor pre obyvateľov. V úvodnom príspevku obyvateľ upozornil na nesprávne používanie názvu sídliska Kopanice, ktoré mestský úrad niekedy označuje ako sídlisko Sever. Svoje pripomienky smeroval aj k označovaniu budov popisnými číslami, pretože po zateplení niektorých budov tieto nie sú označené. Poslancom uviedol aj viaceré konkrétne nedostatky grafikonu MHD a navrhol komplexnú reorganizáciu trás s výmenným bodom na autobusovej stanici. Ďalší obyvatelia sa vyjadrovali predovšetkým k navrhnutému systému parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne, ktorý sa spúšťa od 1. júla 2012. Kritika zaznievala napríklad na adresu vysokých cien parkovania pri dlhodobej návšteve príbuzných v centrálnej mestskej parkovacej zóne, alebo nedostatočnej spolupráci s podnikateľmi pri plánovaní nových pravidiel v blízkosti ich prevádzok.

Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo v bode rôzne 28 majetkovo-právnymi záležitosťami. Okrem iného zobrali poslanci na vedomie výsledky neúspešných obchodných verejných súťaží. Novými uzneseniami bolo rozhodnuté o opätovnom vyhlásení obchodných verejných súťaží pre predmetné nehnuteľnosti.

V bode rôzne bola poslancom poskytnutá aj informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov a boli schválené termíny zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2012.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…