1. Apr 2016 8:02

Opatrovateľská služba v roku 2015

Sociálne oddelenie Mestského úradu v Prievidzi vykonávalo v roku 2015 niekoľko kompetencií na podporu sociálnej pomoci obyvateľom mesta. Konkrétnou realizáciou sociálnej pomoci v meste Prievidza je o.i. opatrovateľská služba.

Opatrovateľská služba je legislatívne definovaná v Zákone č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V uvedenej právnej úprave § 41 hovorí, že je jednou zo sociálnych služieb, poskytovanej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

„Zabezpečiť starostlivosť o osobu odkázanú na pomoc je jednou zo základných morálnych a etických požiadaviek, kladených na spoločnosť. V záujme zachovania dôstojnosti, slobody, autonómie a udržania základnej sebaobsluhy človeka je určite veľmi dobré, keď na pomoc odkázaná osoba má možnosť, pokiaľ sa to dá, zostať vo svojom prirodzenom prostredí. Opatrovateľská služba je špecifická práve v tom, že je vykonávaná v domácnosti klienta prostredníctvom opatrovateľa. Ten prichádza ku klientovi na určitý dohodnutý čas, aby mu pomohol s úkonmi, ktoré nie je schopný zvládnuť bez pomoci inej osoby“, uviedla vedúca sociálneho oddelenia Jana Králová.

Tabuľka: Porovnanie stavu opatrovaných klientov v roku 2013-2015:

Rok: Celkový počet opatrovaných:
2013 130
2014 129
2015 193

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI), ktorý bol zriadený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) začal od 15. januára 2014 do 31.11.2015 realizovať Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Mesto Prievidza sa do tohto projektu úspešne zapojilo a od 1.6.2014 bolo do tohto projektu postupne zaradených 8 opatrovateliek.
Úlohou projektu bolo zabezpečiť:

  • – poskytovanie opatrovateľskej službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby.
  • – vytvoriť predpoklady pre rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov, resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb neposkytovali.
  • – zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine či komunite. Vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporiť integráciu cieľovej skupiny do spoločnosti.
  • – predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.
  • – podporiť súbeh pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.
  • – opatrovateľkám zamestnaným počas realizácie projektu pomôcť využiť pracovné skúsenosti a návyky aj pri ich ďalšom uplatnení sa na trhu práce.

Výška úhrady v zmysle platného VZN č. 118/2011 za opatrovateľskú službu je určená v hodinách za deň:
a) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 7.00 h – 15.00 h v sume 1,20 €/hodina pre obyvateľa s trvalým pobytom v meste Prievidza
b) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 7.00 h – 15.00 h v sume 2,00 €/hodina pre obyvateľa s prechodným pobytom v meste Prievidza
c) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 15.00 h – 21.00 h v sume 1,60 € hodina pre obyvateľa s trvalým pobytom v meste Prievidza poskytovanej sociálnej služby
d) v pracovné dni (pondelok až piatok) od 15.00 h – 21.00 h v sume 2,20 € hodina pre obyvateľa s prechodným pobytom v meste Prievidza poskytovanej sociálnej služby
e) v sobotu, v nedeľu a vo sviatok v sume 2,50 € poskytovanej sociálnej služby

Tabuľka: Náklady mesta pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby za rok 2015

Náklady mesta pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby
504 393 €
Príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby 120 923 €
Finančné prostriedky získané z projektu NP POS 55 384 €

Terénnou činnosťou bola sledovaná účelnosť poskytovania opatrovateľskej služby u klientov v ich domácnostiach. Bolo vykonaných 110 návštev v domácnostiach klientov pri zisťovaní účelnosti poskytovania opatrovateľskej služby. Počas roka bol rozsah a úkony u klientov menené formou dodatkov k zmluvám podľa aktuálnej potreby klientov. Klienti v roku 2015 vyjadrovali na návštevách v ich domácnostiach spokojnosť s kvalitou poskytovanej služby a s prácou opatrovateliek.

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí klienta je podľa ohlasov našich opatrovaných klientov osvedčenou službou a veríme, že aj pre budúcnosť perspektívnou a čoraz viac žiadanejšou.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…