31. Oct 2012 13:04

Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Už po jedenásty krát zasadalo v tomto roku mestské zastupiteľstvo (MsZ). Okrem majetkových vecí schválilo niekoľko významných interných predpisov – všeobecne záväzných nariadení (VZN).

Aj verejné zhromaždenia majú svoje pravidlá
V jednom z bodov programu prijalo MsZ ďalšie z odporúčaní Transparency International Slovensko. V oblasti politiky participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy bolo schválené VZN mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. Týmto krokom sa významne posilnilo postavenie verejnosti, resp. obyvateľov mesta pri správe vecí verejných.

Dotácie po novom

Najvyšší kontrolný úrad SR ( ďalej len NKÚ SR) v období od 21. marca 2012 do 23. júla 2012 vykonal na prievidzskom mestskom úrade kontrolu dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v rokoch 2009, 2010 a 2011 rôznym subjektom, predovšetkým športovým klubom. Na základe výsledkov kontroly, uvedených v Protokole NKÚ SR, prijalo mesto už 20. augusta t.r. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, s ktorými bolo MsZ oboznámené na rokovaní 28. augusta 2012. Pri spracovaní návrhu nového VZN č. 131/2012 sa vychádzalo zo záverov kontroly. Jedným z prijatých opatrení bolo spracovať a stanoviť nový postup a podmienky predkladania žiadostí a vyúčtovania dotácií, poskytovaných z rozpočtu mesta od roku 2013. Nové VZN č. 131/2012 v § 1 presne stanovuje, že mesto poskytne dotácie len právnickým osobám, ktorých nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom a fyzickým osobám – podnikateľom, pričom na ich poskytnutie nie je právny nárok. Poskytnutie dotácií v príslušnom kalendárnom roku podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a prijímateľ dotácie je povinný predložiť jej vyúčtovanie v termíne určenom v zmluve o jej poskytnutí. Mesto stanovilo aj nový konečný termín vyúčtovania – najneskôr 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Má to význam najmä z hľadiska kontroly vyúčtovania a postupoch v prípade porušenia VZN a zmluvných podmienok. Mesto prijalo v oblasti dotačnej politiky aj niektoré z návrhov spoločnosti Transparency International Slovakia a preto sú súčasťou nového VZN č. 131/2012 aj osobitné prílohy.

Video: RTV Prievidza

Zmeny aj v používaní zábavnej pyrotechniky

Nové je aj VZN mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky reflektujúce pripomienky okresnej prokuratúry. Pôvodné VZN č. 54/2000 bolo schválené ešte v októbri roku 2000. Dňa 9. augusta 2012 bol však mestu Prievidza doručený protest prokurátora, v ktorom konštatuje rozpor VZN č. 54/2000, v znení jeho dvoch dodatkov, s § 2 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a s § 4 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Okresná prokuratúra Prievidza navrhla napadnuté VZN zrušiť. Dňa 30. októbra 2012 MsZ prijalo nové VZN č. 132/2012, ktorým sa zrušilo pôvodné VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza. Nové VZN upravuje podmienky používania zábavnej pyrotechniky, kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN, ako aj ďalší postup pri používaní zábavnej pyrotechniky. Súkromné osoby na svojich pozemkoch a vo svojich objektoch môžu používať zábavnú pyrotechniku a ohňostroje v súlade s osobitnými predpismi. Na takého použitie však mesto osobitné povolenia nevydáva.

Zmena rozpočtu zariadenia pre seniorov i protest prokurátora
Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predložila zastupiteľstvu návrh na II. zmenu rozpočtu pre rok 2012 z dôvodu preklasifikovania vlastných príjmov na kapitálové výdavky. Tie použije na modernizáciu objektu – výmenu časti plastových okien a dverí na budove na Ul. J. Okáľa, čo bude mať pozitívny dosah na podmienky bývania pre klientov – seniorov. Poslanci tento návrh schválili.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora proti VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza. Tento predpis mesta bude rovnako novelizovaný s ohľadom na niektoré sporné časti.
Zaujímavým vstupom do programu rokovania bola aj odpoveď na interpeláciu poslanca Jaroslava Cigaňáka ohľadne zastúpenia poslancov v parlamente za príslušný región, ktorú spracovala právna kancelária mesta.
Poslanecká interpelácia a iniciatíva smerovala k možnosti zmeny zákona o voľbách do NR SR, ktorou by sa zabezpečilo, aby mal okres Prievidza vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov aspoň 5 poslancov v NR SR.Novembrové zasadnutie zastupiteľstva zvolá primátorka mesta na stredu 28. novembra 2012. Nedodrží v tomto prípade z objektívnych dôvodov tradičný deň konania (utorok).

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…