23. Dec 2009 11:04

Odpočet primátora mesta Prievidza Ing. Jána Bodnára za kalendárny rok 2009

Vážení spoluobčania, rok 2009, ktorý je tretím rokom štvorročného volebného obdobia, sa chýli k svojmu záveru. Dovoľte mi preto, aby som vám predložil odpočet práce primátora, poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) a zamestnancov mestského úradu (MsÚ) mesta Prievidza za uplynulých dvanásť mesiacov. Mesto Prievidza v roku 2004 splnilo podmienky zavedenia systému manažérstva kvality v zmysle normy STN EN ISO/EN 9001:2000 v podmienkach mestského úradu (MsÚ) a mestskej polície (MsP) a získalo certifikát kvality.

V júni 2009 sa konal druhý dozorný audit, ktorého cieľom bolo preveriť, či certifikovaný systém manažérstva kvality pokračuje v plnení požiadaviek uvedenej normy v oblasti výkonu komunálnej správy a preneseného výkonu štátnej správy. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie predpokladov pre efektívne a účinné fungovanie systému manažérskej normy a súvisiacich procesov, ako aj akceptovaním odporúčaní na zlepšenie. Na základe výsledku vedúci audítor odporučil ponechať MsÚ v Prievidzi certifikát v zmysle normy EN ISO 9001:2000. V priebehu rokov 2008 a 2009 sa na MsÚ v Prievidzi realizoval v dvoch fázach projekt Mystery Public Acting realizovaný spoločnosťou EMMA International, s.r.o., ktorého podstata spočívala v tajnom testovaní zamestnancov úradu prostredníctvom návštev vopred vyškolených a presnými inštrukciami vybavených občanov za účelom skúmania profesionálnych, odborných, osobnostných a prezentačných predpokladov zamestnancov úradu s cieľom neustáleho zlepšovania služieb úradu vo vzťahu k občanom. Výsledky oboch častí testovania preukázali schopnosť zamestnancov MsÚ v Prievidzi komunikovať s občanmi na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni a potvrdili, že zamestnanci mestského úradu sú na vybavovanie požiadaviek občanov pripravení a zároveň ochotní pracovať na sebe a zlepšovať svoj výkon.

V roku 2009 sa uskutočnilo 12 riadnych a jedno mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Na svojich rokovaniach prijalo MsZ 380 uznesení, z ktorých 22 zostalo v sledovaní. Priemerná účasť poslancov bola na zasadnutiach 91,7 %-tná. Mestská rada (MsR) s počtom 9 členov zasadala 25-krát, pričom prijala 365 uznesení, z ktorých bolo splnených 359. Naďalej sleduje 6 uznesení. Priemerná účasť na rokovaniach dosiahla 80,8 %. Všetky neúčasti na rokovaniach boli ospravedlnené.

Vytváranie účinného systému kontroly, ako aj organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho výkon sú jednou z povinností, ktoré mestu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení pri výkone samosprávy. Vo vyhodnocovanom období bolo za 11 mesiacov roka 2009 začatých 22 kontrol. Z nich bolo 15 ukončených. Bolo ukončených aj 5 kontrol, ktorých vykonávanie bolo začaté na základe poverení z predchádzajúceho obdobia. Celkový počet ukončených kontrol tak dosiahol počet 20. Z celkového počtu ukončených kontrol bolo 12 kontrol ukončených záznamom, kde kontrolami neboli zistené nedostatky. Celkom 8 kontrol bolo ukončených vypracovaním správy o výsledku následnej finančnej kontroly v tých prípadoch, kde bolo kontrolou zistené porušenie právnych predpisov. Na základe vykonaných kontrol bolo za hodnotené obdobie prijatých celkom 12 opatrení, ktorými bol odstránený nežiaduci stav a odstránené nedostatky a príčiny ich vzniku. Kontrolná činnosť bola uskutočnená v Mestskom úrade Prievidza, v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú účasť, v neštátnych školských zariadeniach, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie na mzdy a prevádzku ako aj v právnických osobách, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky. V rámci kontrolnej činnosti sa realizovala aj kontrola plnenia uznesení MsZ, pričom bolo v hodnotenom období skontrolovaných 25 uznesení, ktoré po ich vyhodnotení ako splnené boli navrhnuté na vypustenie zo sledovania. Na základe výsledkov vykonaných kontrol za rok 2009 hlavná kontrolórka nemala povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní žiadny prípad podozrenia zo spáchania trestného činu.

Už v roku 2007 vzniklo oddelenie strategického rozvoja mesta, ktorého hlavnou úlohou je aktívne vyhľadávať a spracovávať projekty a návrhy na projekty pre získavanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj z iných možných dotačných zdrojov. V roku 2009 bolo vypracovaných 55 projektov. Pätnástim úspešným projektom boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2,014.266 eur. Mesto Prievidza kofinancovalo úspešné projekty sumou 112.706 eur.
Mesto Prievidza prostredníctvom oddelenia pre strategický rozvoj v roku 2009 reagovalo na viacero významných výziev, v rámci ktorých malo možnosť získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a následne ich využiť na zlepšenie podmienok v meste. Najvýznamnejším operačným programom pre samosprávu je Regionálny operačný program, ktorý môžeme využiť na financovanie obnovy školskej infraštruktúry, infraštruktúry sociálnych služieb, posilnenie kultúrneho potenciálu, podporu a rozvoj cestovného ruchu, regeneráciu sídiel a opravy komunikácií. Mesto Prievidza v rámci tohto operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 280 150 eur na rekonštrukciu III. ZŠ S. Chalupku, projekt kofinancovalo sumou 64 007 eur.
Úspešní sme boli aj v operačnom programe Vzdelávanie. Finančné prostriedky, ktoré základné školy získajú, smerujú k naštartovaniu procesov zabezpečujúcich všestranný rozvoj vzdelania, kreatívnosti, zručnosti a slobody osobnosti každého občana. Základná škola Malonecpalská ul. vypracovala úspešný projekt s názvom Modernizácia vzdelávania prostredníctvom inovačných výučbových materiálov s využitím IKT, na ktorý získala finančné prostriedky vo výške 122 088 eur a mesto Prievidza kofinancovalo projekt sumou 6 426 eur. Ďalším úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok bola ZŠ Ul. energetikov, ktorá vypracovala projekt s názvom Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom. Celkový rozpočet projektu predstavuje 154 473 eur, mesto Prievidza kofinancovalo projekt sumou 7 724 eur. Úspešne realizovaným projektom v tomto roku bol aj projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov mesta Prievidza. Cieľom projektu bolo zapojiť a preškoliť zamestnancov mesta Prievidza v problematike práce s výpočtovou technikou za účelom získania certifikátu ECDL a prispieť k vytvoreniu podmienok na zvýšenie efektivity a produktivity práce zamestnancov mesta. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok z EFS vo výške 24 917 eur. Cestička k úspechu je názov projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius. Projekt je zameraný na podporu a rozvoj vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ, rozšírenie a skvalitnenie identifikácie a diagnostiky mimoriadne nadaných detí a na metodickú pomoc pedagógom a rodine. Projekt získal finančnú dotáciu 25 000 eur. Materské a základné školy sa aktívne zapájali do rozvojových projektov, ktoré vyhlásilo MŠ SR, vládne inštitúcie a rôzne nadácie. V roku 2009 bolo podaných 38 žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov. Úspešným projektom boli pridelené dotácie vo výške 43 897 eur a mesto poskytlo školským zariadeniam finančné prostriedky vo výške 6 652 eur. V októbri 2009 mesto získalo finančné prostriedky na financovanie dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom vo výške 408 597 eur, ktoré boli použité na rekonštrukciu cesty na Riečnej ulici.

Oblasť komunikácie mesta vo vzťahu k občanom vychádzala z koncepčného materiálu schváleného na rokovaní MsZ pod názvom Komunikačná stratégia mesta Prievidza na roky 2005 – 2010.
V sledovanom období sme komunikovali s občanmi v zmysle naplánovaných verejných zhromaždení. Vzhľadom na nižší záujem občanov o túto formu komunikácie bol počet verejných zhromaždení už v uplynulom roku zredukovaný. V roku 2009 sa ich uskutočnilo celkom 20 vo všetkých siedmich volebných obvodoch. Stretli sme sa na nich s viac ako 300 občanmi a zaznamenali sme viac ako 100 podnetov.
V hodnotenom období sa uskutočnilo 51 stránkových dní primátora mesta, počas ktorých navštívilo primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu mestského úradu 308 občanov mesta, ktorí predložili takmer 137 podnetov. Riešenie podnetov a požiadaviek zo strany občanov sme realizovali jednotným systémom ich sústreďovania a vyhodnocovania, ktorý sme zaviedli pred dvoma rokmi. V roku 2009 sme zaznamenali 155 oprávnených požiadaviek, z ktorých bolo vyriešených 89. Najviac požiadaviek – 26 z celkového počtu 34, bolo vyriešených v prvom volebnom obvode (Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky, sídliská Žabník, Necpaly a Kopaničky).
V rámci netradičných foriem komunikácie s občanmi sme pripravili 6. ročník Dňa otvorených dverí mesta, počas ktorého navštívilo pracovné i reprezentačné priestory mesta 332 návštevníkov.
V priebehu roka sme spolupracovali s regionálnymi i celoštátnymi printovými a elektronickými médiami ako aj s agentúrami TASR a SITA, informácie sme tak, ako v predchádzajúcom období, pravidelne poskytovali prostredníctvom vysielania mestského rozhlasu a prostredníctvom pravidelne aktualizovanej internetovej stránky mesta. Na základe ponuky spoločnosti Media Services Slovakia, s.r.o. Bratislava schválilo mestské zastupiteľstvo projekt vydávania informačného mesačníka Novinky z Prievidze, distribuovaného bezplatne do všetkých domácností na území mesta, ktorý v roku 2009 vyšiel štyrikrát. Mesto Prievidza k 31. 12. 2009 vypovedalo zmluvný vzťah s vydavateľom regionálneho týždenníka MY-Hornonitrianske noviny Prieboj.
Za oblasť komunikácie s občanmi sme v roku 2006 získali certifikát kvality Nadácie Slovak Gold, ktorý nám bol v júni 2008 po prehodnotení opäť predĺžený až do roku 2009. V októbri t.r. mesto požiadalo o opätovné predĺženie platnosti certifikátu na ďalších 18 mesiacov, teda až do roku 2011. Mesto je členom prestížneho Klubu Nadácie Slovak Gold.

Aj v roku 2009, tak ako počas predchádzajúcich rokov, pokračovalo mesto vo vedení obecnej kroniky. Na sklonku roka získalo mesto Prievidza na 6. ročníku celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, najlepší kultúrnohistorický, informačný a kultúrnoturistický materiál, slovník, nárečia a publikáciu o ľudovej slovesnosti s názvom Slovenská kronika 2009, v kategórii kronika mesta, Čestné uznanie. V tej istej súťaži v kategórii popularizačná monografia obce/mesta získalo mesto za knihu Prievidza – mesto nášho srdca, ktorá vyšla v decembri minulého roka, tiež Čestné uznanie.

Najdôležitejšou oblasťou mesta a MsÚ je ekonomika a financie. Na začiatku roka 2009 mesto prešlo na spoločnú európsku menu – euro, pričom eurohotovosťou bolo mesto dostatočne predzásobené. Mesto sa pripravilo na bezhotovostný príjem platieb od občanov a podnikateľov v hlavných pokladniach mestského úradu ako aj v Klientskom centre cez dva platobné terminály, ktoré boli spustené do prevádzky už v decembri 2008. V roku 2009 mesto hospodárilo s rozpočtom v objeme 26 718 300 eur v príjmovej i výdavkovej časti. Rozpočtové hospodárenie mesta bolo počas celého roka 2009 poznamenané hľadaním úsporných opatrení z dôvodu prehlbovania svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Už na začiatku roka 2009 sme usúdili, že očakávaný príjem mesta v kategórii podielových daní sa v priebehu roka nenaplní. Výška rozpočtového príjmu bola odhadovaná v čase zostavovania a následného schvaľovania rozpočtu mesta na r. 2009, teda v mesiacoch október/november 2008. Vývoj v raste nezamestnanosti v SR už začiatkom roka 2009 nedával predpoklady k tomu, aby sa mestu naplnil rozpočtový príjem v tejto položke. Z dôvodu nastupujúcej hospodárskej a finančnej krízy v SR a očakávaného zníženia príjmov rozpočtu mesta, bolo finančné hospodárenie mesta hneď na začiatku roka 2009 upravené. S účinnosťou od 1. marca 2009 bol prijatý Príkazný list primátora mesta, ktorým sa v rozpočte dočasne viazali vybrané výdavky mesta vo výške 15 %. Nakoľko k zlepšeniu výhľadu vo vývoji finančnej krízy v priebehu I. polroka 2009 nedochádzalo, mesto k 30. 6. 2009 dočasne viazané výdavky zmenilo na definitívne znížené v celkovom objeme 1 164 763 eur. Do prvej úpravy rozpočtu mesta boli zároveň zahrnuté aj dve účelové dotácie na rekonštrukcie ZŠ Rastislavova a III. ZŠ Ul. S. Chalupku, preto sa celková bilancia rozpočtu zvýšila v príjmovej i výdavkovej časti na 28 057 903 eur. Ministerstvo financií SR po prvý krát až začiatkom júla 2009 zverejnilo odhady o výške výpadku príjmov z podielových daní. Odhad prezentovaný MF SR bol ešte nižší, ako odhadovalo mesto vo februári 2009. Z tohto dôvodu muselo mesto na najbližšom rokovaní MsZ v auguste 2009, prijať ďalšie opatrenia, ktoré boli následne zapracované do II. úpravy rozpočtu. Finančnú situáciu mesta okrem výpadku príjmov z podielových daní zhoršil i stav na trhu s nehnuteľnosťami. Mesto malo vo svojom rozpočte plánovaný aj príjem z predaja hotela Magura, realizácia ktorého vplyvom pokračovania krízy sa stala nereálnou. Z tohto dôvodu sa očakávané príjmy rozpočtu znížili aj o tento výpadok, predstavujúci cca 663 878 eur. Prijaté opatrenia na odstránenie negatívnych dopadov prehlbujúcej sa finančnej a hospodárskej krízy sa dotkli aj úverovej politiky mesta. Došlo k reštrukturalizácii finančne nedočerpaných úverov, pričom reštrukturalizácia nespôsobila zvýšenie dlhu mesta. Z dôvodu pomalšieho výkupu pozemkov pod priemyselný park mesto ukončilo čerpanie tohto úveru a zároveň uzavrelo novú úverovú zmluvu, do ktorej sa premietol tento nedočerpaný zostatok. Celková úverová zadĺženosť mesta k 30. 11. 2009 bola vo výške 6 777 375 eur, čo predstavuje 30,05 %, približne polovicu zákonom stanoveného limitu.

Činnosť majetkového oddelenia sa realizovala na úseku evidencie majetku mesta, pričom celkový stav majetku k 30. 11. 2009 predstavuje majetok v hodnote 87 mil. 534 tis. eur. Správu majetku mesto zabezpečovalo prostredníctvom mestského úradu, mestských podnikov – KaSS Prievidza, základných škôl a školských zariadení a Zariadenia pre seniorov Prievidza. S časťou majetku mesta hospodária právnické osoby, ktoré prevzali majetok na základe komisionárskych zmlúv, zmluvy o výkone správy a nájomných zmlúv.

V rámci vlastných zdrojov mesta má nezastupiteľné miesto príjem z daní a poplatkov. Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb spravuje 6 druhov miestnych daní a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozpočtovaných vo výške 3 522 700 eur. V databáze miestnych daní mesto eviduje 20 138 daňovníkov, najviac na úseku dane z nehnuteľnosti – 17 075 daňovníkov. Príjmy z miestnych daní sú priebežne dosiahnuté vo výške 1 654 566 eur, čo je plnenie na 92,6 % z rozpočtu týchto príjmov. Na úseku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto eviduje 21 895 platiteľov poplatku. Mesto je povinné ukladať poplatok, pričom takto získané finančné prostriedky vynakladá na komplex činností spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktorý sa vyprodukuje na území mesta. Priebežne sú príjmy z poplatku dosiahnuté vo výške 1 528 035 eur, čo predstavuje 88 % z rozpočtu týchto príjmov. Pri vyberaní poplatku poskytuje mesto na zmiernenie tvrdosti zákona úľavy občanom v hmotnej núdzi, občanom vo veku nad 70 rokov, ťažko zdravotne postihnutým občanom a občanom, ktorí sa nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu.
Na úseku obchodu a služieb mesto spravuje databázu podnikateľov a firiem, kde eviduje 2933 prevádzkarní, z toho 244 novootvorených v roku 2009 a zrušených 222. Odbor vypracováva licencie na prevádzku výherných prístrojov, pričom na území mesta prevádzkuje cca 269 výherných prístrojov 19 spoločností. Za jeden výherný prístroj zaplatia prevádzkovatelia mestu správny poplatok vo výške 1 493,50 eur. Mesto zároveň spravuje príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier, ktoré do rozpočtu mesta odvádzajú jednotliví prevádzkovatelia. U týchto príjmov mesto zaznamenáva dlhodobo medziročný nárast, čo však vzhľadom na ich zdroj nie je pozitívna informácia. Mesto zároveň vykonáva u prevádzkovateľov výherných prístrojov dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách a podmienok určených v licencii. V roku 2009 bolo vykonaných 320 kontrol zameraných hlavne na dodržiavanie zákazu hrania mladistvých do 18 rokov veku, dostupnosti hracích plánov, označenie zodpovednej osoby a pod. Mesto tiež vykonávalo kontroly zamerané na dodržiavanie prevádzkového času u predajcov, na trhových miestach dodržiavanie pravidiel duálneho zobrazovania cien v súvislosti s prechodom na euro a vyhľadávaciu činnosť. Počas roka organizuje mesto pre občanov príležitostné trhy – Veľkonočné trhy, Mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Hodová nedeľa (Dni dychovej hudby), Dni k pamiatke zosnulých a Predvianočné trhy. Výnimočne z dôvodu tragickej udalosti v Bani Handlová sa v tomto roku nekonal Prievidzský jarmok. Snahou mesta je zvyšovať atraktivitu a tiež estetickú úroveň týchto podujatí. Vo výraznej miere k tomu prispieva umiestnenie jednotných predajných stánkov pri príležitostných trhoch konaných na Námestí slobody.

Odbor vnútornej správy zabezpečoval organizačno-personálnu prácu mesta. V roku 2009 bolo uzatvorených 11 pracovných pomerov a 9 dohôd o skončení pracovného pomeru. Bolo uzatvorených 171 dohôd o vykonaní práce (roznesenie platobných výmerov na rok 2009, voľba prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov). S účinnosťou od 1. 9. 2009 bolo uzatvorených 160 dohôd o zmene pracovnej zmluvy – zníženie týždenného pracovného času na mestskom úrade. K 30. 11. 2009 bolo v rámci vzdelávania zamestnancov MsÚ evidovaných 33 školení, z toho 5 neplánovaných, na ktorých sa zúčastnilo 72 zamestnancov. K 30. 11. 2009 má mestský úrad v organizačnej štruktúre schválených 169 systémových pracovných miest, z toho 152 v administratívnej oblasti, 17 v oblasti manuálnych činností, opatrovateľskú službu tvorí 81 zamestnancov, v mestskej polícii je 59 zamestnancov, v školstve je 191 zamestnancov.
Oddelenie spravuje Registratúrne stredisko na Ul. Novackého, kde je umiestnených 3 530 ukladacích jednotiek spisov. Za rok 2009 bolo prijatých 716 spisov z činnosti MsÚ. K 30. 11. 2009 eviduje podateľňa MsÚ 34 800 prijatých a 83 745 odoslaných záznamov.
Mesto Prievidza a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi spolupracovali v roku 2009 na základe 3 dohôd na zabezpečenie aktivačnej činnosti, z ktorých posledná skončí 30. apríla 2010. Dňa 1. apríla 2008 vstúpil do platnosti zákon č. 139/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ktorý obmedzil vykonávanie aktivačnej činnosti cez ÚPSVaR na 6 kalendárnych mesiacov s možnosťou jej opakovania počas ďalších 6 kalendárnych mesiacov. V súlade so zákonom č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení mesto pristúpilo k uzatvoreniu dohôd priamo s uchádzačmi o zamestnanie v počte 101 dohôd platných do 31. 12. 2009. Na dohľad a organizovanie aktivačných prác boli do pracovného pomeru prijatí 2 koordinátori a jeden hlavný koordinátor aktivačnej činnosti. Uchádzači o zamestnanie sa podieľali na zlepšovaní ekonomických, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov mesta. Pracovali podľa potrieb a požiadaviek v jednotlivých lokalitách mesta, v školských, kultúrnych a športových zariadeniach a na mestskom úrade. Väčšina z nich sa podieľala na úprave a čistení verejných priestranstiev mesta. Financovanie aktivačných prác v rámci realizovaného projektu bolo zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. V zmysle dohôd o zabezpečení povinnej práce medzi mestom Prievidza a Okresným súdom v Prievidzi boli do verejno-prospešných prác zapojení 3 odsúdení občania, ktorí si odpracovávali vymeraný trest povinnou prácou v prospech mesta.
V oblasti evidencie budov bolo k 30. 11. 2009 v evidencii 7 217 budov. V priebehu roka 2009 boli MsZ pomenované dve ulice – Ulica L. Stančeka (časť mesta Necpaly – sídlisko Zapotôčky) a Bazová ulica (časť mesta Kopanice).
V rámci majetkovo-právnych vyporiadaní nehnuteľností na podnet fyzických a právnických osôb, pri zabezpečovaní investičných akcií mesta a pri delimitovaní nehnuteľností z majetku štátu získalo mesto pozemky v celkovej výmere do 48 tisíc m2 a z majetku mesta do vlastníctva fyzických a právnických osôb bolo prevedených cca 1 700 m2 pozemkov. Právne oddelenie uzavrelo s pôvodnými vlastníkmi zámenné, kúpne a nájomné zmluvy ako aj delimitačné protokoly v celkovom počte viac ako 70. Zmluvy boli uzatvorené so 116 vlastníkmi vrátane štátu, ktorý pozemky delimitoval. Právne oddelenie riešilo v priestupkovom alebo správnom konaní priestupky a správne delikty, ktoré mu postúpili jednotlivé útvary MsÚ, mestskej polície, PZ SR, Železničnej polície, iných orgánov štátnej správy ako aj od základných škôl. Od 1. januára do 1. decembra 2009 bolo zaevidovaných 126 podnetov na začatie konania a vybavených 87 konaní. V roku 2009 boli právoplatne ukončené niektoré konania z roku 2008. Z 87 právoplatne ukončených konaní boli v 23 konaniach uložené pokuty v celkovej výške 3 253,83 eur. Niektoré konania z roku 2009 neboli do 1. decembra 2009 ukončené, resp. rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť. V roku 2009 boli proti rozhodnutiu mesta Prievidza podané 4 odvolania. V jednom prípade bolo rozhodnutie opravené v rámci autoremedúry. Tri odvolania boli postúpené príslušným odvolacím orgánom. Odvolacie orgány rozhodli o troch odvolaniach z roku 2008, pričom vo všetkých troch prípadoch boli rozhodnutia mesta Prievidza potvrdené. V roku 2009 mesto pokračovalo vo vymáhaní pohľadávok, spolu za 113 877 eur, z ktorých je uplatnených 9 v konkurznom konaní spolu vo výške 55 001 eur a 32 v exekučnom konaní spolu vo výške 28 587 eur. Zvyšná čiastka je zabezpečená súdnymi rozhodnutiami. Od januára do konca mesiaca jún 2009 právne oddelenie MsÚ poskytovalo každý pondelok v týždni bezplatné právne poradenstvo, v rámci ktorého bola poskytnutá právna pomoc 109 občanom. Od 1. júla 2009 zabezpečuje bezplatné právne poradenstvo právne oddelenie MsÚ prostredníctvom Advokátskej kancelárie Dr. Ľuptáka, ktoré využilo 110 občanov mesta.

Odbor starostlivosti o občana riešil mimoriadne citlivú a neraz aj zložitú sociálnu oblasť života občanov vrátane opatrovateľskej služby a bytovej agendy. Agendu realizuje v rámci troch pracovísk – evidencie obyvateľov, matričného úradu a sociálneho oddelenia.
K 30. 11. 2009 žilo v Prievidzi 50 298 obyvateľov, pričom počet odsťahovaných predstavuje 775 obyvateľov, prisťahovalo sa 399 obyvateľov. Narodilo sa 345 detí a zomrelo 293 obyvateľov. Bolo uzatvorených 120 manželstiev s trvalým pobytom na území mesta a 238 manželstiev bolo rozvedených.
V oblasti sociálnych služieb vyplatilo mesto v hodnotenom období jednorazové dávky v hmotnej núdzi: pre 171 osamelo žijúcich občanov v celkovej výške 7 588,58 eur, 37 zdravotne ťažko postihnutým občanom v sume 3 501,39 eur, 58 starobným dôchodcom dávky vo výške 4 286 eur, pre 172 rodín s deťmi vyplatilo dávky v sume 16 758 eur. Všetky dávky pre 438 občanov a rodín spolu predstavujú 32 133,97 eur.
V rámci vianočnej výpomoci poskytlo mesto peňažné príspevky pre dvesto rodín v sume 13 200 eur. Príspevok pre novorodenca vyplatilo mesto 354 rodinám v sume 23 965,87 eur. Mesto poskytlo príspevky na stravovanie 55 dôchodcom vo výške 7 398,56 eur, zabezpečuje činnosť 6 klubov dôchodcov a opatrovateľskú službu poskytlo 227 občanom mesta vo výške 385 242,02 eur. Prepravnú službu sociálnym taxíkom poskytuje mesto dvomi vozidlami. Túto službu využívalo v roku 2009 229 občanov. V rámci bytovej agendy bolo v roku 2009 podaných 241 žiadostí o pridelenie bytu, 94 bytov bolo pridelených. V oblasti riešenia bezprístrešných občanov mesto v hodnotenom období vykonalo 4 pohreby bezprístrešných občanov. V oblasti osvedčovania podpisov a fotokópií listín bolo k 30. 11. 2009 osvedčených 31 759 podpisov a 19 970 fotokópií listín.

V rámci neziskovej organizácie Harmónia mesto poskytuje v úzkej súčinnosti s odborom starostlivosti o občana – sociálnym oddelením MsÚ sociálne služby pre bezprístrešných občanov v objekte útulku na Košovskej ceste v podobe prístrešia, zaopatrenia, základného poradenstva a stravovania vo forme jedného teplého jedla denne. Zariadenie má kapacitu 20 lôžok, z toho 5 lôžok pre ženy. V priebehu roka 2009 sme v útulku poskytli pomoc 50 osobám, z toho 9 ženám. NO Harmónia poskytuje sociálne služby aj pre osamelo žijúcich rodičov s deťmi v objekte Domova pre osamelých rodičov na Ul. Ľ. Štúra, kde je kapacita 16 lôžok. K 30. 11. 2009 bolo v domove ubytovaných 7 rodičov a 15 nezaopatrených detí. Prevádzka oboch zariadení je financovaná prostriedkami získanými z rozpočtu mesta, príspevkami z TSK, platbami od ubytovaných klientov ako aj prostriedkami získanými poukázaním 2 % daní a peňažnými darmi. Celkové výdavky NO Harmónia k 31. 10. 2009 dosiahli výšku 47 390 eur, príjmy predstavujú sumu 49 542 eur.

V oblasti občianskej obradnosti sa v roku 2009 uskutočnilo 374 občianskych obradov a prijatí primátorom mesta, z toho 108 uvítaní do života, 138 občianskych sobášov, 93 občianskych pohrebov, 21 slávnostných návštev pri príležitosti životných jubileí, 8 slávnostných prijatí primátorom mesta, 5 prijatí dôchodcov a 1 pietna spomienka na mestskom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Mesto Prievidza aktívne spolupracovalo s partnerskými mestami v ČR (Šumperk), SRN (Ibbenburen), Taliansku (Luserna San Giovanni), Srbsku (Valjevo) a Poľsku (Jastrzebie-Zdroj). V priebehu roka došlo k podpísaniu dohody o vzájomnom partnerstve medzi mestami Prievidza a slovinským mestom Velenje, čím získala Prievidza šiesteho zahraničného partnera.

Základným pilierom pri plnení úloh odboru školstva v roku 2009 boli priority zo strany MŠ SR a hlavné úlohy odboru školstva, v ktorých bola venovaná zvýšená miera pozornosti pripravovanej a spustenej školskej reforme a novému zákonu č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Na základe týchto zmien považoval odbor školstva za nevyhnutné sústrediť sa na posilnenie spolupráce s riaditeľmi škôl a školských zariadení ako aj s radami škôl v oblasti nielen metodicko-odbornej a ekonomickej, ale aj legislatívnej. V nadväznosti na prípravy školských vzdelávacích programov, na základe ktorých sa predškoláci začali vzdelávať od 1. septembra 2009, bolo tiež dôležité vzdelávanie učiteliek materských škôl.
Na území mesta sa nachádza 8 plnoorganizovaných základných škôl, 11 predškolských zariadení, Centrum voľného času a Základná umelecká škola. V originálnych kompetenciách rozpočtový proces kopíroval zmeny vývoja podielových daní, keď objem finančných prostriedkov pre obec bol z dôvodu úpravy normatívu na prepočítaného žiaka v priebehu roka trikrát znížený a tak ani úsek školstva nebol dofinancovaný podľa pôvodných požiadaviek schválených mestským zastupiteľstvom. Zo zdrojov mesta bolo v roku 2009 vyčlenených na financovanie originálnych kompetencií 3 651 381 eur. Na neštátne školy bolo vyčlenených 368 269 eur, teda 90 % z nároku v zmysle zákona. Okrem toho boli z rozpočtu mesta vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 16 865 eur, ktoré boli určené na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na zabezpečenie športových aktivít, plavecký výcvik, opravy rozvodov kúrenia na ZŠ Šafárika. Na kapitálové výdavky bolo vyčlenených 96 229 eur na vylepšenie technického vybavenia škôl a školských zariadení (rekonštrukcia vykurovacích systémov, WC, software, bezpečnostné dvere a pod.) V roku 2009 sa mestu podarilo získať formou intenzívneho rozporovania a uplatňovania si finančných nárokov voči Ministerstvu školstva SR prostredníctvom dohodovacieho konania ďalšie finančné prostriedky v celkovom objeme 240 545 eur.
Hlavnými úlohami mesta v oblasti školstva aj naďalej zostávajú: podporovanie a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese edukácie na školách a školských zariadeniach, zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických zamestnancov na školách a školských zariadeniach, podporovanie a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce škôl a školských zariadení, podporovanie práce s intelektovo nadanými deťmi a v neposlednom rade i skvalitňovanie technického stavu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení s v priebehu roka 2009 zapájali do rozvojových projektov, ktoré boli zamerané predovšetkým na infraštruktúru vzdelávania a športové triedy. V prvom polroku 2009 bolo na základných školách podaných 31 projektov, ktoré v rámci Operačného programu vzdelávania spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu boli obsahovo orientované na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov základných škôl, na premenu tradičnej školy na modernú. Od 1. 9. 2009 bol v Školskej jedálni pri ZŠ Malonecpalská ulica spustený projekt diétneho stravovania, ktorým škola získala dotáciu vo výške 5 000 eur. Materské školy na ul. Clementisa a Mišúta boli úspešné v projektoch Elektronizácia a revitalizácia materských škôl a Školská jedáleň pri MŠ Clementisa v projekte Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania. Riaditelia škôl a školských zariadení boli vyzývaní k efektívnemu využívaniu voľných kapacít tried a dobudovaniu odborných učební. Školy, ktoré disponovali voľnými kapacitami tried, využili tieto priestory na dobudovanie jazykových laboratórií, počítačových tried, tried s interaktívnymi tabuľami, knižnice, dielne, cvičné kuchyne a pod. V oblasti nepriamej pôsobnosti odbor školstva pôsobil pri realizácii projektov – Ekorok s Nestlé Slovensko, do ktorého je každoročne zapojených všetkých 8 základných škôl a dve vybrané materské školy, kde sa každoročne vylepšujú podmienky pre deti v areáloch MŠ, ako aj pri organizácii Memoriálu Ivora Surového v štafetovom behu žiakov ZŠ, Behu olympijského dňa a Plaveckej štafete.
Aj v uplynulom roku sme podporovali vysoké školstvo – neziskovú organizáciu Nadácia Vavrinca Benedikta Nedožerského a Fakultu riadenia Žilinskej univerzity, detašované pracovisko v Prievidzi.

Mladý parlament, ktorý si v tomto roku pripomenul 10. výročie svojej činnosti ako občianske združenie, sa už tradične svojimi aktivitami prezentoval na stretnutiach s poslancami MsZ a primátorom mesta. V oblasti práce s deťmi a mládežou prijalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v roku 2004 Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 a následne na roky 2008 – 2014. Táto vytvára podmienky pre prípravu Akčných plánov úloh vo vzťahu k deťom a mládeži na jednotlivé roky. V priestoroch CVČ na Ul. Novackého realizujeme zámer budovania ubytovne pre mládež, rekonštrukciu areálu na otvorený športový areál a niektoré iné.

Odbor výstavby a regionálneho rozvoja zabezpečoval v roku 2009 v súlade s územným plánom a rozpočtom mesta vlastnú investičnú činnosť ako aj koordináciu súkromných a štátnych investícií v meste.
V oblasti bytovej výstavby mesto umožnilo investovať súkromnému sektoru vyhlásením Informačného memoranda v predchádzajúcich rokoch. V roku 2009 bolo do užívania odovzdaných 2 x 16 bytových jednotiek v lokalite Nové mesto spoločnosťou NORT Slovakia. Výstavba ďalších bytov v tejto lokalite sa pripravuje. Pred ukončením je výstavba 9 bytových jednotiek firmou OSP, a.s. Prievidza, Mesto v lokalite Staré Necpaly, Gazdovská ulica začalo s prípravou výstavby 4 x 22 bytových jednotiek, ktoré plánuje financovať z prostriedkov 25 % štátna dotácia a 75 % z Fondu rozvoja bývania.
Aj v roku 2009 pokračovala postupná obnova mestských komunikácií. V celkovej hodnote takmer 332 tis. eur boli položením nového asfaltového povrchu obnovené komunikácie: Klinčeková ulica, Ul. J. Jesenského, časť Ul. Ľ. Ondrejova, Svätoplukova ulica a Veterná ulica. Na Ul. A. Hlinku bola vybudovaná nová pešia zóna. Generálna oprava Riečnej ulice bola financovaná z rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR a to finančnou čiastkou 408 597 eur. V rámci statickej dopravy boli obnovené alebo nanovo vybudované parkoviská a spevnené plochy v celkovej hodnote 42 944 eur, čo predstavuje plochu 880 m2: Ul. Rudnaya, Mojmírova ul., Ul. energetikov a Ul. Benedikta. Po ukončení architektonickej súťaže na riešenie nového cintorína mesto ďalej v tomto roku zabezpečovalo prípravu projektovej dokumentácie. V druhej polovici roka 2009 sa začalo so sanáciou statických porúch bloku G Základnej školy na Malonecpalskej ulici. Rozpočet I. etapy je 168 339 eur. Umeleckým dielom v hodnote 14 107 eur bol doplnený Kultúrny dom v Necpaloch.
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a regionálneho rozvoja po obstaraní spracovanie zmien a doplnkov č. 11 ÚPN mesta Prievidza zabezpečilo jeho prerokovanie. Ku koncu roka bola územnoplánovacia dokumentácia schválená na mestskom zastupiteľstve. Oddelenie v priebehu roka 2009 zabezpečovalo úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia koordinácie stavebnej činnosti na území mesta v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. V oblasti životného prostredia oddelenie vydalo 61 rozhodnutí a bolo zistených a spracovaných 8 priestupkov vo veciach ochrany prírody a krajiny.
Referát regionálneho rozvoja zabezpečil v roku 2009 prezentáciu mesta Prievidza v spolupráci s Regionálnym združením cestovného ruchu horná Nitra a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu na výstavách, veľtrhoch a kontraktačno-výstavných trhoch doma i v zahraničí. Mesto podporovalo rozvoj turistických aktivít ako aj spoluprácu s Turisticko-informačnou kanceláriou, Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združením miest a obcí hornej Nitry a Informačným centrom mladých. Propagácia mesta bola zabezpečená aj v cestovných lexikónoch Astor, Joma a Relax. Boli zabezpečené prípravné práce na tvorbu novej knihy – monografie Prievidza. Mesto sa podieľalo na spracovaní registrov kultúrnych pamiatok. Obyvatelia požiadali referát regionálneho rozvoja o pomoc vo viac ako 650 prípadov v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Jedným z najnavštevovanejších je oddelenie stavebného poriadku, ktoré v roku 2009 vydalo takmer 1 050 územných rozhodnutí, stavebných a búracích povolení, kolaudačných rozhodnutí, zmien užívania stavieb a oznámení k ohláseniu drobných stavieb a ďalších oznámení, ohlásení a žiadostí. Oddelenie vydalo 86 žiadostí o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Mestská polícia za svoje viac ako 18-ročné pôsobenie preukázala svoju opodstatnenosť a nezastupiteľnosť v štruktúre orgánov mesta Prievidza. Stala sa dôležitou zložkou zabezpečujúcou ochranu verejného poriadku, ale aj života a majetku občanov.
K 30. 10. 2009 sa v zmysle projektu „Bezpečné mesto Prievidza“, kde sa postupne na jednotlivé roky ráta s rozšírením stavu príslušníkov MsP na úroveň zodpovedajúcej stavu 1 príslušník na 1000 obyvateľov, podieľala na zabezpečovaní verejného poriadku a s tým spojených ďalších úloh prostredníctvom 49 príslušníkov MsP, 1 kadet MsP, 17 občianskych zamestnancov, z toho 5 občianskych pracovníčok, 8 zamestnancov – operátorov kamerového systému so zníženou pracovnou schopnosťou a správcu dokumentácie, ktorý je súčasťou projektu Chránené pracovisko. MsP zaviedla do praxe službu pre skvalitnenie komunikácie s hluchonemými a nepočujúcimi občanmi.
Za účelom bezpečnejšieho mesta bol rozšírený kamerový systém na 21 kamier. Kamerový systém je v súčasnosti prebudovaný na optickú sieť okrem kamier umiestnených na Ciglianskej ceste, ktoré pracujú prostredníctvom rádiového prenosu. Došlo k modernizácii dispečingu kamerového systému z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu na chránené pracovisko. V priebehu roka 2009 získalo mesto z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na monitorovací kamerový systém 15 tis. eur na jeho rozšírenie a modernizáciu, kde sa mesto v zmysle preventívneho projektu podieľalo sumou vo výške 20 % z dotácie štátu. V súvislosti s tým budú nainštalované ďalšie dve kamery na sídlisku Žabník a Staré mesto, bude rozšírená optická sieť, vymenené morálne zastarané alebo nefunkčné komponenty.
Príslušníci MsP zasahovali na základe núdzového volania na linku 159 v sledovanom období v 4 033 prípadoch. K 30. 11. 2009 riešila MsP celkom 7 923 priestupkov, z toho 4 301 priestupkov v blokovom konaní vo výške 53 546 eur, 2 754 priestupkov napomenutím. Spolu bolo v blokovom konaní riešených 5 169 priestupkov v celkovej výške 71 630,19 eur. Kamerovým systémom bolo v sledovanom období zistených 1 342 udalostí, 1 podozrenie z trestného činu a vykonaných 1 602 výjazdov. MsP v priebehu roka 2009 rozvíjala spoluprácu s mestskými políciami v okrese Prievidza, OO PZ Prievidza ako aj ostatnými oddeleniami OR PZ Prievidza ako na poli pracovnom, tak aj na poli športovom. Spolupracovala aj s Okresnou prokuratúrou, Okresným súdom v Prievidzi a exekútorskými úradmi. V roku 2009 MsP zorganizovala 6. ročník Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek. Podujatie sa už štvrtý raz konalo v priestoroch letiska a zúčastnilo sa na ňom takmer 6 000 detí a dospelých. Príslušníci MsP vykonali v rámci preventívnej činnosti 119 besied v základných školách s účasťou 2 550 žiakov a 5 kynologických ukážok v Prievidzi a okolí.

Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia všetky spoločnosti, v ktorých má mesto Prievidza majetkový podiel, je ich zakladateľom alebo zriaďovateľom.

Zariadenie pre seniorov- ZpS (bývalý Domov dôchodcov) prešlo v období posledných siedmich rokov výraznými zmenami, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života klientov tohto zariadenia, ako i k zlepšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Prievidza. Rozpočet zariadenia predstavuje 1 mil. 298 392 eur. Vzhľadom na veľký záujem zo strany občanov o poskytovanie sociálnej starostlivosti bola v roku 2009 kapacita zariadenia naplno využívaná. V poradovníku o umiestnenie aj v súčasnosti evidujeme viac ako 300 žiadostí. Otvorením novej časti zariadenia na Ul. M. Rázusa bolo vytvorených 28 nových ubytovacích miest, čím sa kapacita zariadenia zvýšila na 240 klientov a v celoročnom priemere je naplno využívaná. Občanom mesta poskytuje zariadenie aj služby denného stacionára, o tieto služby však medzi občanmi nie je veľký záujem. Aj v roku 2009 bolo ZpS úspešné v predkladaní projektov a čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov, ktoré sme použili účelovo na stavebné úpravy, vybavenie práčovne, výmenu okien a pod. Tieto investičné akcie podporilo spolufinancovaním aj mesto Prievidza.

Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v zmysle svojho štatútu od svojho založenia plní úlohy verejnoprávnej kultúrnej inštitúcie. Stalo sa partnerom mesta a mnohých organizácií pri organizovaní podujatí celomestského charakteru. V oblasti dovážanej kultúry zrealizovalo v roku 2009 28 podujatí pre viac ako 7 tisíc divákov. Ostatné podujatia organizované k rôznym výročiam a udalostiam mesta boli v období od januára do konca novembra 2009 zrealizované v počte 24 a zúčastnilo sa na nich 14 728 účastníkov. K najvýznamnejším patrili ples mesta 2009, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta a okresu za rok 2008, Oslavy Dňa učiteľov a ďalšie. Pre dôchodcov mesta zrealizovalo KaSS 3 celomestské podujatia pre 570 účastníkov. V oblasti klubovej činnosti Filmový klub ´93 pri KaSS uskutočnil 17 filmových projekcií pre 1 006 divákov a v októbri sa uskutočnila filmová prehliadka Tretie slovenské filmobranie, kde bolo odpremietaných 7 filmových predstavení slovenských filmov pre 1 264 účastníkov. V útvare Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v troch pobočkách sa uskutočnilo celkom 150 podujatí pre 2 988 čitateľov. Knižnice navštívilo 22 833 návštevníkov, ktorí si vypožičali 40 616 kníh, 8 177 periodík a zaregistrovaných bolo 1 673 nových čitateľov. Celkom bolo v KaSS v hodnotenom období zrealizovaných 2 519 podujatí, stretnutí a aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 104 723 občanov.

Prievidza Invest, s.r.o. zabezpečovala realizáciu prác v priemyselnej zóne Prievidza Západ I., ktorá je v súčasnosti kompletne pripravená na umiestnenie výrobných závodov. Vo štvrtom štvrťroku 2009 boli v areáli priemyselnej zóny uvedené do prevádzky prvé dve výrobné haly spoločnosti Kovospol Group, s.r.o. Prievidza. V uvedených objektoch sídlia spoločnosti Naceva Slovakia, spol. s r.o. P.Z.M., s.r.o., O TRADE, s.r.o., Veddor, s.r.o., Esyp, s.r.o. a Rekomp, s.r.o. Spoločnosť Kovospol Group, s.r.o pripravuje pre rok 2010 realizáciu ďalšej výrobnej haly s termínom ukončenia stavby v druhom polroku 2010. Spoločnosť Rübig, s.r.o. upravila projekt stavby s rozdelením na etapizáciu výstavby. Vo výrobných priestoroch je navrhovaná kaliareň, kováčňa, laboratórium a montáž technologických zariadení. Spoločnosť Rubig vytvorí v prvej etape vo svojom závode minimálne 155 pracovných miest. Spoločnosť CNC Precision, s.r.o., zameraná na veľmi presnú strojársku výrobu, v súčasnosti ukončila projekčnú prípravu pre realizáciu výstavby výrobného závodu v priemyselnej zóne a nachádza sa v etape prípravy na realizáciu. Pri aktívnom vyhľadávaní investorov mesto Prievidza a mestská spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o spolupracuje so spoločnosťami Žilinská Developerská, s.r.o. Žilina, SARIO Bratislava, MH SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava, ako aj s obchodnými zastúpeniami SR pri veľvyslanectvách v rámci Európy. Priemyselná zóna Prievidza Západ I. bola prezentovaná na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO 2009 a na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Urbis Invest Brno 2009.
Aj počas roka 2009 prebiehali rokovania s potenciálnymi investormi – dvomi investormi z oblasti strojárenskej výroby z Rakúska a Ruskej federácie a s tromi domácimi investormi z oblasti výroby stavebných materiálov, výroby nábytku a strojárenskej výroby. V roku 2009 sa v nadväznosti na priemyselnú zónu uskutočnila rekonštrukcia a obnova mestskej komunikácie Ul. Riečna. Kontinuálne prebieha projekčná príprava prvej etapy druhej stavby v trasovaní od priemyselnej zóny po napojenie na bývalú komunikáciu I/50 (bývalú Košovskú cestu) s napojením na terajšiu komunikáciu I/50 v mieste mimoúrovňového križovania pri vstupe do mesta. Projekt je v etape majetkovo-právneho vysporadúvania. Projekčná príprava obchvatovej komunikácie druhej etapy trasovania cez k. ú. Bojnice s ukončením trasy cez k. ú. Prievidza na súčasnej komunikácii I/64 v smere Nedožery-Brezany je v etape územného rozhodnutia. Kanalizačný zberač v trasovaní od priemyselnej zóny po rieku Nitra je zrealizovaný a v apríli 2009 bola stavba skolaudovaná. V roku 2009 bola koncepčne doriešené Priemyselná zóny Západ II. Projekt bol doriešený v oblasti technických problémov trasovania inžinierskych sietí a obslužnej komunikácie. V nadväznosti na tieto aktivity sa priebežne realizuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.

Unipa, s.r.o. ako 100 %-tná dcérska spoločnosť mesta Prievidza spravovala na základe komisionárskych a nájomných zmlúv majetok mesta a vykonávala verejnoprospešné služby na úseku verejného osvetlenia (VO), cestnej svetelnej signalizácie (CSS), ako aj na športoviskách – zimnom a futbalovom štadióne, krytej plavárni, športovom areáli pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku a na strelnici v k.ú. Nováky. Do 31. 10. 2009 vykonávala spoločnosť Unipa verejnoprospešné služby aj v športovom zariadení – fitnescentre v areáli viacúčelovej športovej haly, ale po tomto termíne je už fitnescentrum v správe inej spoločnosti. Zároveň je spoločnosť Unipa aj správcom digitálnej a technickej mapy mesta Prievidza, vlastníkom a správcom mobilnej ľadovej plochy a mobilného futbalového ihriska s umelým trávnikom, poskytovateľom kopírovacích služieb v Mieste prvého kontaktu MsÚ v Prievidzi, ako aj prenajímateľom parkovacích plôch, nebytových priestorov a pozemkov. V roku 2009 vynaložila spoločnosť na nevyhnutnú prevádzku, opravy a údržbu verejného osvetlenia a CSS finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 156 785 eur a na úhradu faktúr za elektrickú energiu VO a CSS vo výške 274 033 eur. V roku 2009 spoločnosť zahájila realizáciu úsporných opatrení zameraných na znižovanie spotreby elektrickej energie na VO a to vypínaním každého druhého svetelného bodu na IBV Kopaničky, IBV Kopanice, pri rodinných domoch na sídliskách Žabník a Píly, ako aj vypínaním osvetlenia od 0,00 h do 04,00 h v prímestských častiach, na ceste smerom do Novák a v časti Vlčie Kúty. V rozpočte mesta na rok 2009 neboli pre spoločnosť Unipa schválené žiadne finančné prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu VO a CSS. Napriek tomu rozšírila Unipa verejné osvetlenie v roku 2009 o 6 nových svetelných bodov na Puškinovej ulici, na Nábr. Sv. Cyrila, v mestskej časti Hradec, na Ul. Matušku a Okáľa.
Ľadová plocha zimného štadióna bola využívaná na tréningovú a zápasovú činnosť v rozsahu 2 000 hodín. Na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky zimného štadióna použila Unipa finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 263 886 eur. Futbalové ihriská boli využívané na tréningovú a zápasovú činnosť v rozsahu 2 340 hodín. Na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky futbalového štadióna použila Unipa finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 146 331 eur. Unipa je majiteľom a prevádzkovateľom mobilnej ľadovej plochy od r. 2003. V roku 2009 bola plocha k dispozícii verejnosti bezplatne od 1. januára do 6. marca, celkom 845 hodín a v prevádzke bola 1 560 hodín. Celkové výdavky na prevádzku a následnú demontáž plochy dosiahli 41 859 eur. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky mobilná ľadová plocha v sezóne 2009/2010 nebude na Námestí slobody osadená a verejnosť bude mať možnosť využiť na verejné korčuľovanie ľadovú plochu v objekte zimného štadióna. Športový areál pri I. ZŠ na Ul. S. Chalupku bol v roku 2009 využívaný na tréningovú činnosť futbalového klubu, školské telesné výchovy a športovú prípravu v rámci mimoškolských aktivít škôl ako aj na uskutočnenie majstrovstiev okresu v ľahkej atletike a majstrovstiev okresu vo veľkom futbale. Na prevádzkovanie športového areálu neboli v rozpočte mesta vyčlenené žiadne finančné prostriedky, preto na pokrytie vzniknutých nákladov použila Unipa výnosy z vlastnej činnosti. Na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky krytej plavárne použila spoločnosť Unipa v roku 2009 finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 223 150 eur. Na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky fitnescentra vo viacúčelovej športovej hale použila spoločnosť Unipa v roku 2009 z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 7 565 eur. Na základe rozhodnutia MsZ prešla správa a prevádzka fitnescentra od 1. novembra 2009 na spoločnosť City Arena, s.r.o. Prievidza. Spoločnosť Unipa zabezpečuje na základe mandátnej zmluvy s mestom Prievidza aj správu a údržbu strelnice vybudovanej v k. ú. Nováky. Na jej správu a prevádzku neboli v roku 2009 vyčlenené z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky. Spoločnosť Unipa je majiteľom a prevádzkovateľom mobilného futbalového ihriska s umelým trávnikom. Ihrisko bolo v roku 2009 osadené a bezplatne sprístupnené verejnosti na Ul. Š. Králika na sídlisku Píly. V budúcnosti sa predpokladá, že ihrisko bude každý rok inštalované v inej mestskej časti tak, aby bol uspokojený dopyt v celom meste. Unipa je správcom digitálnej technickej mapy mesta Prievidza, ktorá poskytuje údaje o objektoch a inžinierskych sieťach na zadanom území. Informácie z digitálnej technickej mapy sú spoplatnené. V priebehu roka 2009 boli poskytnuté snímky cca 100 žiadateľom. V roku 2009 prevádzkovala spoločnosť Unipa v centre mesta 3 vyhradené parkoviská a jeden parkovací automat, čo predstavuje celkom viac ako 300 parkovacích miest.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH) zabezpečovalo dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle platných noriem a predpisov ako aj dohôd uzatvorených s mestom Prievidza. Aktuálnymi akcionármi akciovej spoločnosti sú mesto Prievidza s aktívnym podielom na základnom imaní spoločnosti vo výške 51 % a VNG-Slovakia, spol. s r.o. Bratislava s podielom na základnom imaní spoločnosti vo výške 49 %. V roku 2009 bola prioritou spoločnosti snaha uzatvoriť s dodávateľom tepla SE, a.s. Bratislava dlhodobý kontrakt v trvaní najmenej 10 rokov. Tento kontrakt je pre spoločnosť dôležitý nielen z dôvodu dlhodobého zabezpečenia dodávok tepla a TÚV pre mesto Prievidza, ale aj z hľadiska realizácie investícií do tepelnej sústavy, ktoré si súčasný technický stav sústavy vyžaduje. Rokovania o uzatvorení kontraktu stále prebiehajú. Druhou prioritou spoločnosti je komplexné dobudovanie centrálneho dispečingu pre diaľkový zber dát. Cieľom tejto investičnej akcie je dosiahnuť plnú automatizáciu v oblasti zberu dát potrebných pre vyúčtovanie dodávok tepla a TÚV konečným spotrebiteľom. V roku 2009 spoločnosť pokračovala v zmierňovaní svojej aktivity na úseku investícií, kde bolo k 31. 10. 2009 preinvestovaných 116 425,96 eur. Masívnejšie investície sú plánované na roky 2010 až 2014, ktorých objem predstavuje 5,4 mil. eur. Spoločnosť dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac ako 400 objektov vrátane zimného a futbalového štadióna, krytej plavárne, R.O.C. (Titaniku) a priemyselnej zóny Prievidza – Západ I. V súčasnosti prebiehajú rokovania o možnosti napojenia objektu City Gallery na centrálny zdroj. V oblasti cenotvorby spoločnosť pristupovala mimoriadne citlivo a prosociálne. V sledovanom období spoločnosť fakturovala konečným spotrebiteľom cenu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 191,12063 eur/kW. Trvalou snahou spoločnosti je udržať a rozšíriť klientelu s poukazovaním na výhody centrálnej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť BIC Prievidza, s.r.o. sa významnou mierou podieľala na vytváraní podmienok pre začínajúcich a jestvujúcich malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie z radov nezamestnaných a študentov. Rok 2009 patril pre spoločnosť medzi najúspešnejšie z hľadiska poskytovania služieb pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Prvýkrát spoločnosť zrealizovala projekt v zahraničí v spolupráci so Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra. Bolo zrealizované vybudovanie Podnikateľského a inovačného centra v Báčskom Petrovci ako inštitúcie, ktorá bude slúžiť nielen pre podnikateľov Srbska, ale aj pre slovenských podnikateľov, ktorí budú mať záujem podnikať v tejto krajine. V roku 2009 spoločnosť poskytla 15 mikropôžičiek pre podnikateľov v objeme 544 380 eur a v spolupráci s technologickým inkubátorom, ktorý je dôležitým nástrojom pre riešenie politiky zamestnanosti v regióne hornej Nitry, priamo registruje 330 vytvorených pracovných miest. V inkubátore je v súčasnosti umiestnených 24 firiem. Spoločnosť realizuje svoje aktivity aj formou poradenstva pre nezamestnaných, ktorí zvažujú so začatím podnikateľskej činnosti (199 kontaktov), poradenstva pre existujúcich podnikateľov (122 kontaktov) a spracovávania podnikateľskej dokumentácie a plánov (351 podnikateľských plánov). Cieľom spoločnosti je i do budúcnosti podporovať rozvoj malého a stredného podnikania, pretože je to jeden z najdôležitejších producentov tvorby HDP i samotnej zamestnanosti.
Pri realizácii svojich zámerov spoločnosť BIC Prievidza spolupracovala s ÚPSVaR v Prievidzi, VÚC Trenčín a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave.

Správa majetku mesta Prievidza, s. r.o. v roku 2009 zabezpečovala výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku – bytového a nebytového fondu a ostatného majetku zmluvne zvereného do správy mestom Prievidza v celkovej hodnote viac ako 19 mil. 300 tis. eur. Správa majetku mesta eviduje 562 bytov, z toho 389 vo vlastníctve mesta a 173 vo vlastníctve SMMP, s.r.o. Nebytový fond tvoria priestory s rozlohou 17 811 m2, z ktorých je vhodných na prenájom 16 654 m2. V správe SMMP, s.r.o. sú aj stroje a zariadenia, ktoré sú v užívaní iných organizácií mesta. Na základe výsledkov hospodárenia v predchádzajúcich rokoch stanovilo vedenie spoločnosti za prioritu v maximálnej miere ovplyvniť vývoj nových pohľadávok a zároveň použiť všetky dostupné nástroje, ktoré budú smerovať k vymáhaniu jestvujúcich pohľadávok. V týchto dňoch už možno konštatovať, že vynaložené úsilie prinieslo pozitívne výsledky, keď v porovnateľnom období rokov 2007 a 2008 klesol v roku 2009 medziročný nárast pohľadávok na nájomnom za byty z viac ako 6 mil. Sk v priebehu roka 2007 na 2 mil. Sk v priebehu roka 2008 a na 23 235 eur od januára do konca októbra 2009. V oblasti údržby a opráv spravovaného majetku boli v roku 2009 zabezpečené: sanácia zdevastovaných uvoľnených, resp. vyprataných bytov a nebytových priestorov, hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov v nebytových priestoroch v objektoch na Hviezdoslavovej ul., na Ul. A. Hlinku, v Dome služieb na Námestí slobody, rekonštrukcia objektu na Ciglianskej ceste ako aj pravidelná i mimoriadna deratizácia a dezinsekcia všetkých spravovaných objektov.

Na plnenie komisionárskej zmluvy so zmluvným partnerom – spoločnosťou TEZAS, s.r.o. dohliadal odbor výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ. Spoločnosť TEZAS spravuje majetok vo výške takmer 340 mil. Sk, 92 km mestských komunikácií, 173 km chodníkov, 180 tis. m2 parkovacích a spevnených plôch, 19 tis. m2 ihrísk. Na ich údržbu a čistenie mesto vynaložilo v roku 2009 takmer 600 000 eur. Do samotných detských ihrísk mesto investovalo 18 800 eur na údržbu a 14 900 eur na zakúpenie troch nových sád detských zariadení. Mesto prostredníctvom TEZAS-u udržiavalo 163 ha verejnej zelene, pričom na jej údržbu vynaložilo 521 000 eur. V jarných mesiacoch roka bol zabezpečený výrub 234 ks stromov podľa požiadaviek občanov a bolo novovysadených 528 ks stromov a kríkov v rámci adekvátnej náhradnej výsadby. Trávniky boli v roku 2009 kosené v priemere 2,1 krát a reprezentačná zeleň 4,9 krát.
V rámci odpadového hospodárstva mesto prostredníctvom spol. TEZAS zabezpečovalo zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu. Pre oblasť odpadové hospodárstvo bolo na rok 2009 vyčlenených z rozpočtu mesta 1,9 mil. eur, z ktorých bol zabezpečovaný zber komunálneho odpadu z normalizovaných nádob, rekreačných smetníkov, zber objemného odpadu, stavebného odpadu, nebezpečných odpadov, nepovolených skládok, separácia odpadov, fond životného prostredia a tvorba finančnej účelovej rezervy skládky. Na podporu separovaného zberu mesto vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 14 700 eur. Tieto boli použité na nákup nádob a na vybudovanie spevnených plôch pod kontajnery. Na tento účel mesto získalo finančné prostriedky vo výške 23 400 eur od Recyklačného fondu a 20 500 eur od Envi-Paku. V roku 2009 mesto vyprodukovalo 19 149 ton komunálneho odpadu, ktorý bol uložený na skládke Ploštiny.
Spoločnosť TEZAS pre mesto zabezpečovala správu a údržbu pohrebísk a útulku pre psov. Ako významný obchodný partner mesta spoločnosť zabezpečovala od roku 2003 aj prevádzku prírodného kina v Lesnom parku na sídlisku Kopanice k maximálnej spokojnosti jeho návštevníkov, pričom v rámci dohody s Tatra filmom premietli počas letnej sezóny 2009 bezplatne 10 celovečerných filmov. Aj počas roku 2009 spoločnosť TEZAS zabezpečovala činnosti viažuce sa k ochrane životného prostredia, k údržbe mestských komunikácií a iné zmluvné vzťahy.

Po tom, ako v rámci decentralizácie štátnej správy prešli kompetencie financovania mestskej hromadnej dopravy z vyšších územných celkov na mestá, stala sa zmluvným partnerom mesta Prievidza v oblasti zabezpečovania dopravy vo verejnom záujme spoločnosť SAD Prievidza, a.s., ktorej mesto na základe uznesenia MsZ každoročne prispieva finančným príspevkom na dofinancovanie MHD. V záujme zachovania úrovne verejnej dopravy a služieb občanom rozpočet v roku 2009 predstavoval 1,053.296 eur.

Nezisková organizácia Turistická a informačná kancelária mesta Prievidza zrealizovala v období od januára do konca novembra 2009 21 318 kontaktov s klientmi, z toho 20 779 bolo domácich a 539 zahraničných klientov. V spolupráci s Regionálnym združením cestovného ruchu horná Nitra a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu zorganizovala oslavy Svetového dňa cestovného ruchu na Námestí slobody v Prievidzi a zabezpečila prezentáciu mesta Prievidza na výstavách, veľtrhoch a kontraktačno-výstavných trhoch Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Slovenské dni v Zakopanom a kontraktačný veľtrh cestovného ruchu Poznaň. TIK zabezpečovala aj aktivity v rámci Zlatej prievidzskej cesty a spolupodieľala sa na realizácii cyklu Stretnutia s históriou.

Aktivity Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry a Regionálnej rozvojovej agentúry v roku 2009 vychádzali zo schváleného plánu činnosti, ktorý vychádzal zo strategickej vízie s cieľom napomáhať k zlepšeniu kvality života obyvateľov regiónu hornej Nitry, k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti rozvoja regiónu a posilneniu sociálnej a ekonomickej súdržnosti regiónu hornej Nitry. Trvalým cieľom je naďalej napomáhať zvyšovať schopnosť regiónu čerpať eurofondy prostredníctvom informovanosti, poradenstva a publicity, pripravovať a realizovať domáce a medzinárodné projekty v troch prioritných oblastiach: v rámci agendy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v rámci projektov na podporu regionálneho rozvoja a v rámci agendy Združenia pre rozvoj regiónu hornej Nitry.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…