Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný formou vývozu 120 litrovej nádoby. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad obdrží domácnosť na základe podania „Žiadosti o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO)“ na oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ. Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len „nádoba na BRO“) je hnedej farby a je do nej povolené ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Zakázané je do hnedej nádoby na BRO ukladať iné odpady napr. zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne.

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov sa uskutočňuje 1x týždenne v rovnaký deň, ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby).

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov (hnedej farby) začne prebiehať od 4. marca 2024.

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajneroch ostávajú zachované. Termíny zberu konárov budú zverejňované obvyklým spôsobom.

Do nádoby na BRO je povolené ukladať BRO v množstve zodpovedajúcemu kapacite nádoby na BRO (120 l) resp. kapacite jedného vreca na BRO. V prípade vzniku väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu ako je kapacita nádoby resp. jedného vreca, je odobratie BRO zabezpečené po predložení dokladu totožnosti v prevádzke zberného dvora na Garážovej 1 v Prievidzi v jeho prevádzkovom čase. (Pondelok až piatok: 8,00 h. – 16,00 h., sobota: 8,00h – 13,00 h., Nedeľa: neprevádzkuje sa).

Získajte bezplatne kompost:

Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v areáli kompostárne v čase:

  • pondelok až piatok od 8:00 do 16:00
  • sobotu od 8:00 do 13:00

KOMPOSTÁREŇ

Adresa: Garážová 1, 971 01 Prievidza

Kontakty:

Tel.: +421 46 5179 625

Mobil: +421 903 501 073

  • žiadame dodržiavať bezpečnostné pokyny vrátnikov a dbať na bezpečnosť,
  • kompost sa môže vydať iba obyvateľovi mesta po predložení občianskeho preukazu, vlastníkovi záhrady na území mesta

Kompost je k dispozícií celoročne. Bližšie informácie Vám poskytne MsÚ, oddelenie výstavby a životného prostredia, tel. kontakt: 0903 501 073.