Oznamujeme obyvateľom mesta, že po Veľkej noci budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a zber biologicky rozložiteľného odpadu t.j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Vo volebnom obvode č. 2 a č. 3 mesto pri hromadnej bytovej výstavbe mesto zavádza nový systém na základe požiadaviek bytových spoločenstiev za účelom zefektívnenia zberu.

Zástupcovia bytových domov vo volebnom obvode č. 2 a č. 3 si budú môcť objednať cez email odpady@prievidza.sk pristavenie veľkoobjemového kontajnera na konkrétny deň a adresu. Stanovištia pri rodinných domoch zostávajú nezmenené. Vo volebných obvodoch č. 1,4,5,6 a 7 sa pôjde starým  systémom.

Zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je napríklad starý nábytok (v rozloženom stave), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza – jar 2023: