Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 02. apríla 2024 budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a začne aj zber biologicky rozložiteľného odpadu t. j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Vo volebnom obvode č. 4 pri hromadnej bytovej výstavbe bude pristavený veľkoobjemový kontajner na základe požiadaviek bytových spoločenstiev. V ostatných volebných obvodoch budú veľkoobjemové kontajnery pristavené na dobu 1 týždeň v stanovených termínoch a stanovištiach.

Zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je napríklad starý nábytok (v rozloženom stave), koberce a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza – jar 2024: