Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 25. septembra 2023 budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a začne aj zber biologicky rozložiteľného odpadu t.j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Vo volebnom obvode č. 2 a č. 3 mesto pri hromadnej bytovej výstavbe mesto zaviedlo nový systém na základe požiadaviek bytových spoločenstiev za účelom zefektívnenia zberu.

Zástupcovia bytových domov vo volebnom obvode č. 2, 3 a 4 môžu objednať kontajner na obdobie vymedzené príslušnému volebnému obvodu v termíne od 1.9. do 14.9. 2023 na mailovej adrese odpady@prievidza.sk. Pokiaľ správca nedisponuje mailovou adresou je možné v pracovné dni využiť aj telefónne číslo: 046/5179 625

Stanovištia pri rodinných domoch zostávajú nezmenené. Vo volebných obvodoch č. 1, 5, 6 a 7 sa pôjde starým  systémom.

Zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je napríklad starý nábytok (v rozloženom stave), koberce a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na území mesta Prievidza – jeseň 2023: