Výsledky volieb do mestskej školskej rady
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 291/2004 Z.z. sa uskutočnili dňa 23.5.2012 voľby do MsŠR mesta Prievidzao 15.30 h, v zasadačke prednostu MsÚ, na Námestí slobody č. 14.
Voličmi boli predsedovia rád škôl a školských zariadení.
Z kandidátov za riaditeľov boli do MsŠR zvolení podľa najvyššieho počtu dosiahnutých hlasov:
PaeDr. Václava Juríková, ZŠ Rastislavova – s počtom hlasov12
RNDr. Ľubomíra Holíková ZŠ Malonecpalská – s počtom hlasov 8
PaeDr. Jana Polakovičová, ZŠ Dobšinského – s počtom hlasov 8
Mgr. Juraj Pasovský, 1. ZŠ Ul.S.Chalupku – s počtom hlasov 7
Z kandidátov za rodičov boli do MsŠR zvolení podľa najvyššieho počtu dosiahnutých hlasov:
Ing. Vladimír Frimel, ZŠ Rastislavova – s počtom hlasov 6
Eva Dragašová, ZŠ Energetikov – s počtom hlasov 5
Z kandidátov za predsedov školských rád boli zvolení podľa najvyššieho počtu dosiahnutých hlasov:
Mgr. Adriana Gombarčíková, ZŠ Rastislavova – s počtom hlasov 11
Bc. Ján Mečiar, CVČ Spektrum – s počtom hlasov 7
Ing. Roman Grolmus, ZŠ Mariánska – s počtom hlasov 6
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa sú:
Ing. Jozef Polerecký
Mgr. art. Anton Bakyta
Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej mestskej školskej rady sa uskutoční dňa 31.mája 2012.